Мерки при защита от домашно насилие-Асоциация ИМАГО-психолог Краси Попова

Кои лица могат да се ползват от мерките, предвидени от Закона за защита от домашното насилие?

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие, Публикации

Домашното насилие може да бъде изпитано от всеки човек, независимо от неговата раса, възраст, пол, сексуална ориентация, религия. Този акт засяга хора от всички социо-икономически прослойки и нива на образование. Домашното насилие може да се случи и във връзки между партньори от двата пола или от един и същи пол, и е възможно при интимни […]

Когато е отправена заплаха за насилие обърнете се към РПУ и към психолог

Когато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие…

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие, Публикации

Когато е налице кризисна ситуация или когато е отправена заплаха за насилие, най-правилно би било да се свържете с РПУ, в района на което се намирате и да потърсите помощ. Ако Ви е възможно, най-добре да отидете до самото РПУ. В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето на […]

План безопасност при домашно насилие-ценни съвети от психолозите на Асоциация ИМАГО

План за безопасност в ситуации на домашно насилие

Posted 2 коментараPosted in Вашите права при домашно насилие, Публикации

1. Обмислете  детайлно своите действия при опасност от повторно насилие. Направете си план за безопасност и се подгответе за неговото изпълнение. 2. При опасност веднага позвънете на полицията. Ако нямате възможност да направите това, съседите могат да го сторят вместо Вас. 3. Договорете се със своите съседи да извикат полиция, ако чуят викове от Вашата […]

Молба за спешни мерки по чл 71 от ЗМВР-Асоциация ИМАГО

Молба за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие, Публикации

В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето Ви, можете да подадете молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР. Молбата или искането се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие и се завежда в специален регистър, като […]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 9 ал 3 от ЗЗДН-Асоциация ИМАГО

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 от Закона за защита от домашното насилие

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие, Публикации

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН Долуподписаният/ата, ____________________________________________ (трите имена на декларатора) ЕГН________________, гр.______________, бул./ул./ж.к________________ __________________________________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___ ДЕКЛАРИРАМ че  спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето: ________________________________________ (изписват се трите имена на лицето, за което […]

Мерки за защита срещу домашно насилие-Асоциация ИМАГО-психолог Краси Попова

Производство за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие, Публикации

Раздел I Общи положения Чл. 7 (1) Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по настоящия адрес на пострадалото лице, а в случаите по чл. 4, ал. 2 – районният съд по местонахождението на районното полицейско управление, на чиято територия е потърсена защитата. (2) Съдът, пред който има висящо дело между пострадалото лице […]