Вашите права при домашно насилиеПубликации

Молба за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР

Молба за спешни мерки по чл 71 от ЗМВР-Асоциация ИМАГО

В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето Ви, можете да подадете молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР.

Молбата или искането се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие и се завежда в специален регистър, като се разпределя в деня на постъпването.

Когато се иска налагане на спешни мерки за защита, молбата се подава чрез най-близкото РПУ.

При подаване на молба не се внася държавна такса.

Молба до РПУ за защита от домашно насилие можете да изтеглите ТУК.

                                                                                                        ДО

                                                                                                       НАЧАЛНИКА НА

                                                                                                      ____________ РПУ

                                                                                                      гр.______________

М О Л Б А

за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за защита срещу домашното насилие

От_________________________________________,ЕГН______________

             (трите имена на молителя)

с адрес/съдебен адрес: гр._______________,бул./ул./

ж.к.__________________________________, №____, вх.____, ап.___, телефон за връзка ___________________________

Г-ЖО/Г-Н НАЧАЛНИК,

(данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(описание на фактите и обстоятелствата, при които е извършено домашното насилие)

МОЛЯ да ми бъде оказана неотложна помощ. Моят и/или на моите деца, живот, здраве или лична свобода се намират в опасност.

Срещу мен и/или моите деца е извършен акт на домашно насилие от посочения извършител.

Налице са данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето ми и/или живота или здравето на моите деца.

Дата:________________г.                                                 МОЛИТЕЛ: ______________

гр. (с.)_________________                                                                           (подпис)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *