Вашите права при домашно насилиеПубликации

Кои лица могат да се ползват от мерките, предвидени от Закона за защита от домашното насилие?

Мерки при защита от домашно насилие-Асоциация ИМАГО-психолог Краси Попова

Домашното насилие може да бъде изпитано от всеки човек, независимо от неговата раса, възраст, пол, сексуална ориентация, религия. Този акт засяга хора от всички социо-икономически прослойки и нива на образование.

Домашното насилие може да се случи и във връзки между партньори от двата пола или от един и същи пол, и е възможно при интимни партньори, които са женени, живеят заедно или само се срещат.

Домашното насилие влияе както върху хората, върху които е упражнявано, така има и непосредствен ефект върху членовете на семейството, приятели, колеги, други свидетели и върху обществото като цяло.

Децата, които растат като свидетели на домашното насилие, са сред най-сериозно засегнатите от това престъпление. Честото излагане на насилие в дома не само предиспозира децата към множество социални и физически проблеми, но и ги научава, че насилието е нормален начин на живот. Това повишава риска те самите да се превърнат в следващата генерация жертви и насилници.

Според Закона за защита от домашното насилие „домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.“

Кои лица могат да се ползват от мерките, предвидени от Закона за защита от домашното насилие?

Жертва на домашно насилие може да бъде всяко лице, което е насилвано от: съпруг или бивш съпруг; лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител или приемен родител; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Къде се подава молбата?

Молбата се подава в районен съд по местоживеене на пострадалото лице. Не се дължи държавна такса. Делото се насрочва не по-късно от един месец от датата на подаване на молбата. Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.

Как да докажем пред съда, че сме жертва на домашно насилие?

В закона е предвидено, че молителят представя декларация за извършеното насилие. Но това рядко е достатъчно. Хубаво е да имате свидетел – съсед, роднина, приятел, колега и т..н. Доказателство е и медицинско свидетелство, ако акта на насилие е бил физически или сексуален. Важно е да знаете, че съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от домашното насилие, по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

Доказателство са също и протоколите, докладите и други актове, издадени от дирекциите „Социално подпомагане“, от лекари, както и от психолози, консултирали пострадалото лице; протоколи или други документи от МВР, свидетелстващи за извършено домашно насилие.

Екипът на Асоциация ИМАГО се състои от професионални психолози и психотерапевти, които могат да Ви помогнат, ако изпаднете в ситуация, в която сте жертва на домашно насилие. Свържете се с нас!

Какви мерки за защита налага съдът?

Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми.

Как се изпълняват мерките за защита, наложени от съда?

Ако съдът е наложил мярка „отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище“ и извършителят не я изпълни доброволно, той се отстранява принудително от жилището със съдействието на полицейските органи.

Ако са наложени мерки, с които се задължава извършителят да не извършва насилие и забрана извършителят да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата му, местата за отдих и той не изпълнява наложените мерки, тогава пострадалото лице сигнализира полицейските органи, които констатират нарушението, задържат нарушителя и уведомяват прокуратурата.

Гореописаните мерки се налагат от съда за срок от 3 до 18 месеца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *