Вашите права при домашно насилиеПубликации

Когато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие…

Когато е отправена заплаха за насилие обърнете се към РПУ и към психолог

Когато е налице кризисна ситуация или когато е отправена заплаха за насилие, най-правилно би било да се свържете с РПУ, в района на което се намирате и да потърсите помощ. Ако Ви е възможно, най-добре да отидете до самото РПУ.

В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалото лице, може да се подаде молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР. Органите на МВР изпращат в съда молбата заедно с обяснението на извършителя, ако такова е дадено, и съставения протокол за наложените мерки, като посочват обстоятелствата за незабавна съдебна защита. Полицейският служител може да:

  • снеме писмено обяснение от извършителя;
  • да информира извършителя, че е нарушил закона и неговото поведение е противоправно;
  • да уведоми извършителя за отговорността, която носи за извършеното деяние;
  • да състави протокол за предупреждение по чл. 56 от ЗМВР (в случаите на домашно насилие копие от протокола за предупреждение се предоставя на пострадалото лице при поискване).
  • когато полицейският служител установи, че са налице предвидените в чл. 63 от ЗМВР предпоставки, задържа извършителя и го отвежда в РПУ.

Чл. 63. (1) от ЗМВР: Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;

3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;

4. малолетен нарушител, който е напуснал своя дом, настойник, попечител или специализирана институция, където е бил настанен;

5. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 61, ал. 2;

6. което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на полицейски орган или на орган на съдебната власт;

7. обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейската заповед за арест;

8. в други случаи, определени със закон.

(2) В случаите по ал. 1 лицето може да бъде настанено в специално помещение и спрямо него могат да бъдат взети мерки за лична сигурност, ако поведението му и целите на задържането налагат това.

(3) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.

(4) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането. Съдът се произнася по жалбата незабавно.

(5) От момента на задържането си лицето има право на защитник.

(6) За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

Когато пострадалото лице е дете, полицейският служител предприема незабавни действия по закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето и Наредба № I-51/2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето и следва да уведоми директора на дирекция „Социално подпомагане“ и Районна прокуратура.

Законът за защита срещу домашното насилие указва, че полицейските органи са тези, които следят за изпълнението на заповедта, когато с нея е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗЗДН. За да сте сигурни, че в съответното РПУ има тази информация, добре би било да предоставите копие от Вашата заповед и решение. По този начин, когато до полицейските органи се получи сигнал за нарушаване на наложените мерки, те ще могат да реагират по-бързо.

Последиците от домашното насилие могат да са не само върху физическото здраве на жертвата, но и върху нейното психическо здраве. Затова е важно жертвата на домашно насилие да потърси помощ и от психолог, който ще помогне със справяне с посттравматичния шок от преживяното. Обърнете се към професионалните психолози на Асоциация ИМАГО.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *