Вашите права при домашно насилиеПубликации

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 от Закона за защита от домашното насилие

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 9 ал 3 от ЗЗДН-Асоциация ИМАГО

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН

Долуподписаният/ата, ____________________________________________

(трите имена на декларатора)

ЕГН________________, гр.______________, бул./ул./ж.к________________

__________________________________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___

ДЕКЛАРИРАМ

че  спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето:

________________________________________

(изписват се трите имена на лицето, за което се твърди, че е извършило акт на домашно насилие)

________________________________________________________________

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация  нося наказателна отговорност по чл. 313 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Дата:__________г.                        ДЕКЛАРАТОР:_______________

гр. (с.) _________

ЗАБЕЛЕЖКА: Попълва се в случай, че молбата се подава лично от пострадалото лице – чл. 8, т. 1

Декларацията по чл. 9, ал. 3 от Закона за защита от домашното насилие можете да изтеглите ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *