Кои лица могат да се ползват от мерките, предвидени от Закона за защита от домашното насилие ?

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUponДомашното насилие може да бъде изпитано от всеки човек, независимо от неговата раса, възраст, пол, сексуална ориентация, религия. Този акт засяга хора от всички социо-икономически прослойки и нива на образование. Домашното насилие може да се случи и във връзки между партньори от двата пола или от един и същи пол и е възможно при интимни […]

Когато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие…

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUponКогато е налице кризисна ситуация или е отправена заплаха за насилие, най-правилно би било да се свържете с РПУ, в района на което се намирате и да потърсите помощ. Ако Ви е възможно, най-добре да отидете до самото РПУ. В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалото лице, […]

План за безопасност в ситуации на домашно насилие

Posted 2 CommentsPosted in Вашите права при домашно насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon  1. Обмислете  детайлно своите действия при опасност от повторно насилие, направете си план за безопасност и се подгответе за неговото изпълнение.

MOЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ, съгласно чл.71 от ЗМВР

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUponВ случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето Ви, можете да подадете молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР. Молбата или искането се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие и се завежда в специален регистър, като […]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 от Закона за Домашното насилие

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUponД Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 9, ал. 3 от ЗЗНД Подписаният, _________________________________ (трите имена на декларатора) ЕГН________________, гр.______________,бул./ул./ж.к_____________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___ ДЕКЛАРИРАМ че  спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето: _________________________________________________________ /изписват се трите имена на лицето, за което се твърди, че е […]

ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Posted Leave a commentPosted in Вашите права при домашно насилие

FacebookTwitterDiggRedditStumbleUpon Раздел I Общи положения Чл. 7. (1) Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по настоящия адрес на пострадалото лице, а в случаите по чл. 4, ал. 2 – районният съд по местонахождението на районното полицейско управление, на чиято територия е потърсена защитата. (2) Съдът, пред който има висящо дело между пострадалото […]