Вашите права при домашно насилие

MOЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ, съгласно чл.71 от ЗМВР

В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето Ви, можете да подадете молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР.

Молбата или искането се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие и се завежда в специален регистър, като се разпределя в деня на постъпването.

Когато се иска налагане на спешни мерки за защита, молбата се подава чрез най-близкото РПУ.

При подаване на молба не се внася държавна такса.

 

ДО

НАЧАЛНИКА НА

_______________  РПУ

гр._________________

 

 

М  О  Л  Б  А

за налагане на спешни мерки съгласно чл. 71 от ЗМВР, във връзка с

чл. 4, ал. 2 от Закона за защита срещу домашното насилие

от______________________________________________,ЕГН__________________,

(трите имена на молителя)

с адрес/съдебен адрес: гр. _______________,бул./ул./ж.к_____________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___, телефон за връзка: ______________________________

 

Г-ЖО/Г-Н НАЧАЛНИК,

_________________________________________________________________

(данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание на фактите и обстоятелствата, при които е извършено домашното насилие)

 

МОЛЯ да ми бъде оказана неотложна помощ.  Моят и/или на моите деца, живот, здраве или лична свобода се намират в опасност.

Срещу мен и/или моите деца е извършен акт на домашно насилие от посочения извършител.

Налице са данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето ми и/или живота или здравето на моите деца.

 

Дата: __________г.                         МОЛИТЕЛ: __________________

гр. (с.) __________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.