Мая Михайлова – Петкова

Мая Михайлова е клиничен и консултативен психолог, редовен член на БАТА (Българска асоциация по транзакционен анализ) и ЕАТА (Европейска асоциация по транзакционен анализ). Сертифициран обучител по кратки интервенции, свързани с употребата на вещества.

 • Кратко описание на метода, който практикува: транзакционният анализ е теория за личността и психотерапия, ориентирана към личностно израстване и промяна. Използва разбираем за клиента език, упражнения и техники водещи до промяна в социалните и лични отношения и в самата личност на клиента. Транзакционният анализ е  също теория и на комуникацията. Посредством вътрешния диалог, който клиентът води със себе си (своите вътрешни части на личността, наречени Его-състояния) и комуникацията с другите (транзакциите – социалните взаимодействия) може да се повлиява и променя реалността.

Професионална история:

Мая Михайлова е завършила висше образование по психология през 1997 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, със специализация по клинична и консултативна психология.  Завършила е 4-годишно сертфицирано теоретично и пракическо обучение по транзакционен анализ с обучители и супервизори на белгийската школа по транзакционен анализ в областта на консултирането и психотерапията. Просдължава да работи под супервизия основно с този подход, ползва като допълнителни подходи – психодинамичен подход, мотивационно интервю и когнитивно-поведенчески подход, семейно консултиране. Има голям опит в консултирането на зависимости вече 15  години. Работила е със зависими, употребяващи и злоупотребяващи личности с психоактивни вещества, алкохол, медикаменти и пристрастени към хазартни игри. Консултирала е родители, партньори и деца на зависими или злоупотребяващи с алкохол, психоактивни вещества или пристрастени към хазартни игри. Работила е в Национален център по наркомании от 2008 до 2015  година като експерт в областта на психосоциална рехабилитация на зависими.

От месец  май на 2012 година става член на екипа на сайт “Без насилие” –  www.nasilie.eu

и подпомага неговите дейности. От м. юли, 2013 г. става член на УС на “Асоциация Имаго” и психолог- консултант на организацията. Консултирала е жени и мъже, юноши и девойки, пострадали от домашно и/или  сексуалнои насилие в миналото с цел възстановяване от травматичните последици върху психиката и превенция на повторно въвличане в злоупотребяващи отношения.

От месец май на 2014 година има частна практика и приема клиенти с различна психологична проблематика, свързана с отношението към себе си или другите хора.

Области на консултиране и психотерапия, в които има компетентност : 

 • зависимости от психоактивни вещества, алкохол, хазарт, интернет-зависимости; консултиране на съ-зависими (родители, братя и сестри, партньори);
 • хранителни разстройства (булимия, анорексия);
 • сексуални проблеми с немедицински произход;
 • личностови разстройства, създаващи проблеми във взаимоотношенията с другите;
 • отношения свързани с насилие/злоупотреба и травми от преживяно насилие – емоционално, физическо, сексуално;
 • конфликтни и проблемни отношения между партньори, родители и подрастващи деца;
 • проблематика от тревожно-депресивния спектър; панически атаки, фобии; депресивни състояния; обсесивно-компулсивни състояния; хипохондрия;
 • консултиране на юноши/девойки (15-19 г.) и родители на юноши/девойки с проблемно поведение или емоционални проблеми – употреба на вещества, агресивно поведение; самонараняващо поведение;
 • проблеми в себеотстояването, със самочувствието и самоувереността;
 • консултиране на хора с хомосексуална и бисексуална ориентация, трансджендър идентичност при трудности във възприемането на себе си и сблъсък с хомо/би/трансфобия и дискриминация от обкръжаващата среда в училище, университета, на работното място или в близките отношения на семейството и приятелите;

 

Важна информация за клиентите:

Процесът на консултиране или терапия изисква минимум 2 сесии месечно, които са необходими за настъпване на промяна, оптимален вариант е 1 сесия на седмица, интензивен вариант за по-бързо постигане на резултат е 2 пъти в седмицата.

Адрес на практикaта: гр. София, ул „Г.С.Раковски“ 101, ет.1

Тел. 0887263879,

Имейл: beznasilie@gmail.com

Работно време на кабинет 1: понеделник-петък от 10.00 до 20.30 часа, в събота до обяд от 9.00 до 13.30 часа, с предварително записване на консултациите по телефон, поне 2 дни предварително; в събота работи предимно с двойки родители (родителско консултиране на тинейджъри или за хора със зависимости); интимни двойки с проблемни и конфликтни отношения, желещи промяна; групи с различен фокус, по заявка на клиенти желаещи тренинг за подобряване на социалните отношения, родителските умения за комуникация;