Мая Михайлова – Петкова

Posted on Posted in Uncategorized
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Digg thisShare on RedditShare on StumbleUpon

Мая Михайлова – Петкова – Клиничен и консултативен психолог, практикуващ в град София

Мая Михайлова – Петкова, клиничен и консултативен психолог, член на БАТА (Българска асоциация по Транзакционен анализ). Сертифициран обучител по кратки интервенции, свързани с употребата на вещества. 

Области на консултиране и психотерапия (основен метод на работа – транзакционен анализ) :

  • зависимости от психоактивни вещества, алкохол, хазарт, интернет-зависимости;
  • хранителни разстройства (булимия, анорексия);
  • сексуални проблеми без медицински произход;
  • отношения свързани с насилие/злоупотреба и травми от преживяно насилие – емоционално, физическо, сексуално;
  • конфликтни и проблемни отношения между партньори, родители и подрастващи деца;
  • проблематика от тревожно-депресивния спектър; панически атаки, фобии;
  • консултиране на родители на юноши с проблемно поведение или емоционални проблеми – употреба на вещества, агресивно поведение; самонараняващо поведение;
  • проблеми в себеотстояването, със самочувствието и самоувереността;
  • консултиране на хора с хомосексуална и бисексуална ориентация, трансджендър идентичност при трудности във възприемането на себе си и сблъсък с хомо/би/трансфобия и дискриминация от обкръжаващата среда в училище, университета, на работното място или в близките отношения на семейството и приятелите.

Мая Михайлова – Петкова е завършила висше образование по психология през 1997 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, със специализация по клинична и консултативна психология. Завършила е 4- годишно сертфицирано теоретично и пракическо обучение по транзакционен анализ с обучители и супервизори на белгийската школа по транзакционен анализ в областта на консултирането и психотерапията. Работи под супервизия основно с този подход, ползва като допълнителни подходи – психодинамичен подход, мотивационно интервю и когнитивно-поведенчески подход, семейно консултиране. Има голям опит в консултирането на зависимости вече 14 години. Работила е със зависими, употребяващи и злоупотребяващи личности с психоактивни вещества, алкохол, медикаменти и пристрастени към хазартни игри. Консултирала е родители, партньори и деца на зависими или злоупотребяващи с алкохол, психоактивни вещества или пристрастени към хазартни игри. Работила е в Национален център по наркомании от 2008 до 2015 година като експерт в областта на психосоциална рехабилитация на зависими.

 

От месец май на 2012 година става член на екипа на сайт “Без насилие” – www.nasilie.eu и подпомага неговите дейности. От м. юли, 2013 г. става член на УС на “Асоциация Имаго” и психолог- консултант на организацията. Консултирала е жени и мъже, юноши и девойки, пострадали от насилие в миналото с цел възстановяване от травматичните последици върху психиката и превенция на повторно въвличане в злоупотребяващи отношения.

 

От месец май на 2014 година има частна практика и приема клиенти с различна психологична проблематика в отношенията с другите хора или по отношение на себе си.

 

Работно време: понеделник-петък от 13.00 до 20.00 часа, по изключение приема в събота до обяд от 9.00 до 12.00 часа, с предварително записване на консултациите по телефон, поне 2 дни предварително;