Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие!

Неправителствени организации, предлагащи услуги на жертви на трафик в България

FacebookTwitterGoogle+DiggRedditStumbleUpon

гр.Благоевград

Сдружение „Адаптация”

■    Сфера на дейност:

Сдружение „Адаптация” е неправителствена организация, регистрирана за извършване на дейности в обществена полза. Екипът, работещ към Сдружение „Адаптация” се състои от квалифицирани специалисти, завършили специалностите психология, социални дейности, право и психиатрия. Бъ­дещите насоки за развитие са в сферата на превенция на здравните щети в следствие употребата на наркотици, трафик на хора, работа със затворнически общности, работа сред етнически малцинства за повишаване на информираността по различни здравно-социални теми:

■    Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже( Предлаганите услуги са безплатни.)

■   Програми:

За възрастни :                                                                                       За деца:

Работа на терен                                                                                     Работа на терен

Консултативен център                                                                     Консултативен център


Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Психологическа помощ;

■     Социално застъпничество;

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.


Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на

Психологическо консултиране и психотерапия;

Социално консултиране за овладяване на социални умения.


Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби; Я Психологическа помощ; Я Социално застъпничество;

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Психологическо консултиране и психотерапия на деца;

Социално консултиране за овладяване на социални умения;

Социално застъпничество (придружаване до институции и организации).Превантивни дейности:

Изнасяне на лекции, организиране на дискусии и фокус-групи.


КОНТАКТИ

2700 Благоевград

Ул. „Васил Априлов” 19, вх. А

гр.Бургас

Сдружение Асоциация „Деметра “

■    Сфера на дейност:

Сдружение „Асоциация Деметра” е НПО, работеща по социални проблеми. Достъпът до услугите на асоциацията е свободен, а екипът й включва психолог, социални работници, фамилен консултант.

■    Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства

Предлаганите услуги могат да са безплатни или платени.

■   Програми:

За възрастни За деца

Работа на терен                                                                       Денонощен Кризисен център


Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:


Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Психологическо консултиране и психотерапия;

Социално консултиране за овладяване на социални умения;

Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела); Я Грижа за децата на пострадалите: психологическа и социална;

Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение (социално по­средничество);

Справяне с отхвърляне от семейството (семейно консултиране и групова работа); В Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент.

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

Осигуряване на безопасно пътуване: финансиране на пътуване и осигуряване на транспорт;

Кризисна интервенция: психологическа помощ, медицинска помощ, социална помощ (нас­таняване, храна, лични принадлежности, дрехи) и социално застъпничество.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Администриране на ползването на здравни услуги (регистриране при личен педиатър);

Защита срещу заплахи срещу жертвата и/или семейството и близките чрез полицията


Превантивни дейности:

Сдружение Асоциация „Деметра” работи за превенцията на насилието и трафика на хора посред­ством разпространение на превантивни материали като брошури, стикери, картички, падове за миш­ки, подготовка на мултимедийни презентации, поддържането на сайт в Интернет, реализиране на медийни изяви и на различни обучителни дейности – лекции, уоркшопи, фокус-групи.КОНТАКТИ

гр. Бургас

Ул. „Шейново” № 102А

Телефон: 056/ 81 56 18 Факс: 056 / 83 66 67

Електронна поща: demetra@unacs.bg ;     demetraburgas@abv.bg

 

Сдружение „Равновесие”


■ Сфера на дейност:

Сдружение „Равновесие” e юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за извършване на дей­ност в обществена полза. Притежава удостоверения от АСП и за различни социални услуги за работа с възрастни лица.  Достъпът до услугите е свободен. Офисът на Сдружение „Равновесие” се намира в идеалния център на Бургас, в непосредствена бли­зост до Община Бургас и социалните служби. Екипът включва психолози, педагози, социални работници, юристи, лекари. В работата на сдружението участват доброволци от средните училища и висшите учебни заведения на града.


Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства


Програми:

За възрастни:

Работа на терен

Консултативен център

Обучения на млади жени
За деца:

Работа на терен

Консултативен център

Семейно консултиране■ Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

Осигуряване на безопасно пътуване чрез придружаване;

Кризисна интервенция: психологическа помощ, медицинска помощ, социална помощ (нас­таняване, храна, лични принадлежности, дрехи), хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни), юридическа помощ, план за сигурност, социално застъпничество;

Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност чрез партньори;

Консултиране за взимане на решение;

Предоставяне на информация за наличните възможности.


Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Психологическо консултиране и психотерапия;

Социално консултиране за овладяване на социални умения;

Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела);

Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция) и социална;

Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение (социално по­средничество)

Справяне с отхвърляне от семейството (семейно консултиране и групова работа);

Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент (усвояване на пози­тивни поведенчески модели чрез включване в групов тренинг);

Осигуряване на финансови приходи чрез програми за трудова заетост (в настоящия момент организацията изпълнява проект по Програма „Активни услуги на пазара на труда”, компо­нент „Подпомагане на малък бизнес”);

Курсове за допълнителна квалификация и преквалификация: подготовка за стартиране и устойчиво развитие на малък бизнес; възможност за безплатна регистрация на собствена фирма; възможност за устройване на работа на места със субсидирана заетост в съответствие с актуалните възможности на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Бургас).


Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

Осигуряване на безопасно пътуване: охрана и придружаване (чрез връзка с партньори);

Кризисна интервенция: психологическа помощ, медицинска помощ, социална помощ (нас­таняване, храна, лични принадлежности, дрехи), хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни), юридическа помощ, план за сигурност, социално застъпничество;

Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност;

Консултиране за взимане на решение;

Предоставяне на информация за наличните възможности.


Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Психологическо консултиране и психотерапия;

Социално консултиране за овладяване на социални умения;

Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

Грижа за обучение/образование: оценка на обучителните потребности, записване на детето в детска градина/училище, работа с деца с обучителни затруднения, консултиране за профе­сионално ориентиране;

Справяне с отхвърляне от семейството (семейно консултиране и групова работа);

Правна помощ: консултации с юрист; възможност за поемане на дела; присъствие по време на разпит;

Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент (директни консулта­ции, работа с институции);

Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.Превантивни дейности:

Сдружение „Равновесие” работи за превенцията на насилието и трафика на хора посредством раз­пространение на превантивни материали като брошури, стикери, картички, падове за мишки, под­готовка на мултимедийни презентации, поддържането на сайт в Интернет, реализиране на медийни изяви и на различни обучителни дейности — лекции, уоркшопи, фокус-групи, интерактивни игри с участието на деца, родители и учители.


КОНТАКТИ

Град Бургас 8000

ул. „Граф Игнатиев” № 7,

ет. 4 Телефон/факс: 056/82 56 01; 0898 57 59 63

Електронна поща: ravnovesie-bg@abv.bg

 

Международна организация по миграция, клон БургасКОНТАКТИ

София, ул. „Хан Крум” № 25

Телефон: 02/939 47 74 Факс: 02/939 47 88

Електронна поща: iomsofia@iom.intБългарска асоциация по семейно планиране (БАСИ).

КОНТАКТИ

София 1504 бул. „Дондуков” № 67

Телефон: 02/943 30 52; 943 37 10;

Факс: 02/943 46 77 Електронна поща:


Фондация „SOS — семейства в риск”

■     Сфера на дейност:

Фондация „SOS – семейства в риск” е неправителствена организация, която работи по следните про­блеми:

■     Насилие и трафик на хора;

Дискриминация и човешки права;

■     Превенция и контрол на ХИВ/СПИН;

След подаване на сигнал на откритата телефонна линия и кратко телефонно интервю, потърсилите помощ се регистрират и получават час за първично консултиране в приемните дни на Центъра. На него се извършва оценка на потребностите на пострадалите и оценка на риска от рецидив. Изработ­ва се план за работа според конкретния казус. Екипът включва психолог, психотерапевт, социален работник, юрист и доброволци.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства Предлаганите услуги са безплатни.

.

■    Програми: За възрастни

■     Гореща телефонна линия (052/607 699)

■     Консултативен център■ Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване кьм реле­вантни служби;        Осигуряване на безопасно пътуване чрез придружаване;

■     Кризисна интервенция: психологическа помощ, медицинска помощ, социална помощ (нас­таняване, храна, лични принадлежности, дрехи), хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни), юридическа помощ, план за сигурност и социално застъпничество;

■     Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност чрез партньори;

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

■     Осигуряване на жилище (чрез партньори);

■     Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела);

■     Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция) и социална;

■     Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение (социална работа);

■     Справяне с отхвърляне от семейството (консултиране);

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент (превантивни сесии).

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Осигуряване на безопасно пътуване чрез придружаване;

■     Кризисна интервенция: психологическа помощ, медицинска помощ, социална помощ (нас­таняване, храна, лични принадлежности, дрехи), хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни), юридическа помощ, план за сигурност и социално застъпничество;

■     Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност чрез партньори;

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Медицинска грижа (чрез връзка с партньори);

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

■     Грижа за обучение/образование (консултиране за професионално ориентиране);

■     Справяне с отхвърляне от семейството (семейно консултиране и групова работа);

■     Правна помощ: консултации с юрист, възможност за поемане на дела, присъствие по време на разпит;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент: директни консулта­ции, работа с институции;

■     Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото чрез психотерапия.■ Превантивни дейности:

Фондация „SOS – семейства в риск” работи за превенцията на насилието и трафика на хора по­средством разпространение на превантивни материали като брошури, стикери, картички, падове за мишки, подготовка на мултимедийни презентации, поддържането на сайт в Интернет, реализиране на медийни изяви и на различни обучителни дейности — лекции, уоркшопи и фокус-групи.


КОНТАКТИ

гр. Варна ул. „Славянска” 32

Телефон: 052/607 699; 052/613 830

Факс: 052/601 427 Електронна поща:


Великотърновска област-гр.Велико Търново


Ресурсен център „ Отворена врата “

гр.Велико Търново

■     Сфера на дейност:

Сдружение „Център Отворена врата” работи по проблемите на насилието над жени и деца; за пре­венция на изоставянето на деца; за превенция и работа с деца с противообществени прояви, както и с деца отпаднали от училище; за реинтеграция на деца, настанени в специализираните институции, както и в подкрепа на деца и семейства от общността. Достъпът до услугите е индиректен и директен. Индиректният е чрез работа на Гореща телефонна линия — за деца и за жертви на насилие. Директ­ният достъп се осъществява посредством взаимодействие с други НПО, работещи по проблемите на насилието и чрез социалното и психологическото консултиране в Център „Отворена врата.” Екипът се състои от психолози, социални работници, консултанти от местни институции и педагог.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства Предлаганите услуги са безплатни.

■     Програми:

За възрастни                                                                                                   За деца

■ Работа на терен                                                                                        Работа на терен

Гореща телефонна линия 062/605060                                         ■ Гореща телефонна линия 062/605060

Консултативен център                                                                             Консултативен център

Съвместна работа с Център за обществена подкрепа

Съвместна работа с Детски център

В Съвместна работа с Дневен център за възрастни

В Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие: осигуряване на психологическа по­мощ, медицинска помощ и юридическа помощ;

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.Не разполагаме с информация дали организацията има опит в пряката подкрепа на пострадали от трафик, но организа­цията заявява готовност да приема такива клиенти.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Защита срещу заплахи срещу жертвата и/или семейството и близките чрез партньори;

■     Осигуряване на жилище (чрез връзка с партньори);

■     Правна помощ: консултации с юрист и възможност за поемане на дела;

■     Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция) и социална;

■     Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;

■     Осигуряване на финансови приходи — програми за включване в трудова заетост, курсове за квалификация и преквалификация (чрез връзка с партньори).

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие: осигуряване на юридическа по­мощ.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Администриране на ползването на здравни услуги (регистриране при личен педиатър);

■     Осигуряване на кризисно настаняване заедно с родител;

■     Социално застъпничество пред институции и организации;

■     Правна помощ под формата на консултации с юрист;

■     Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент чрез включване в програма за превенция.


Превантивни дейности:

Сдружение „Център Отворена врата” развива богата превенционна дейност като издава брошури, картички, стикери, сборници с информационни материали за насилието. Сдружението поддържа сайт в Интернет, взема участие в медийни изяви и организира обучения, уоркшопи, лекции, диску­сии.КОНТАКТИ

Гр. Велико Търново
бул. „България” 24
Телефон: 062/605060
Факс: 062/63 00 48
Електронна поща:
office@europeinfbcentre.bg
Сдружение „Център Мария” *

гр.Горна Оряховица■ Сфера на дейност:

Сдружение „Център Мария” е център за социална рехабрглитация и интеграция на възрастни. Работи по проблеми, свързани с насилието над жени и деца, противодействие на трафика на хора, дискри­минация на хора с увреждания и маргинализирани групи. Достъпът до службата се осъществява чрез открита телефона линия. Екипът включва психолози, психиатър, юрист, социален работник, соци­ален педагог.■ Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже

Предлаганите услуги са безплатни или по договаряне.


■ Програми:

За възрастни

■     Гореща телефонна линия

■     Консултативен центърЗа деца

И Консултативен център
■ Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

Съдействие за безопасно пътуване чрез осигуряване на транспорт;

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие: осигуряване на психологическа по­мощ, социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи), юридическа по­мощ, план за сигурност и социално застъпничество;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Защита срещу заплахи срещу жертвата и/или семейството и близките (чрез връзка с парт­ньори);
 • Психологическо консултиране и психотерапия;
 • Социално консултиране за овладяване на социални умения; Социално застъпничество пред институции и организации;
 • Правна помощ — консултации с юрист;
 • Грижа за децата на пострадалите (психологическа);

‘ Организацията има опит в пряката работа с пострадали от трафик и процедури за работа с пострадали от насилие.

 • Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение;
 • Справяне с отхвърляне от семейството;
 • Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;
 • Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото;
 • Съдействие за получаване на компенсации — от фондове за компенсиране на жертви на престъпление (чрез връзка с партньори).

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

 • Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;
 • Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие:
 • Осигуряване на  психологическа помощ, юридическа помощ, план за сигурност и социално застъпниче­ство;
 • Предоставяне на информация за наличните възможности. Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:
 • Защита срещу заплахи срещу жертвата и/или семейството и близките (чрез връзка с парт­ньори);
 • Психологическо консултиране и психотерапия на деца;
 • Психологическо консултиране и психотерапия на родители;
 • Социално консултиране за овладяване на социални умения;
 • Грижа за обучение/образование: консултиране за професионално ориентиране и курсове за
 • професионална квалификация;
 • Правна помощ (консултации с юрист);
 • Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение;
 • Справяне с отхвърляне от семейството;
 • Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;
 • Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.Превантивни дейности:

Сдружение „Център Мария” издава превенционни материали като брошури, стикери, информаци­онни ресурси за пострадалите и доклади за насилието, реализира медийни изяви и обучителни дей­ности, поддържа свой Интернет сайт.

КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица ул. „Цар Освободител” № 11,

пк. 185 Телефон: 0618/2 21 81 Факс: 0618/2 21 81

Електронна поща

Фондация „Български център за джендър изследвания”

КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица

Пл. „Георги Измирлиев” № 4, ет. 1
MOM, клон Видин■ За информация относно MOM виж MOM на с. 184. Връзка с регионалния клон може да бъде установена чрез централния офис на MOM в София.
КОНТАКТИ

София, ул. „Хан Крум” № 25 Телефон: 02/939 47 74

Факс: 02/939 47 88 Електронна поща:


 Велa център

гр.Враца

■     Сфера на дейност

Вела центьр е неправителствена организация, която предлага консултации и насочване към институ­ции. Подпомага дейностите на общински и държавни служби.

■     Профил на клиентите

Деца, жени, мъже, семейства

Предлаганите услуги са безплатни или по договаряне.

■     Програми:

За възрастни                                                                                За деца

■ Индивидуални консултации                                                          Работа на терен

■     Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;
 • Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие чрез осигуряване на психологическа помощ, медицинска помощ (консултация) и юридическа помощ;
 • Консултиране за взимане на решение;
 • Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Социално застъпничество пред институции и организации;
 • Правна помощ.

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

 • § Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби.

Превантивни дейности

Реализиране на медийни изяви — интервюта за медиите, участие в ТВ — и радиопредавания.


КОНТАКТИ

„Вела” Център гр. Враца 3000

ул. „Г. Пенчев” № 3 Телефон: 092/665853

Електронна поща:


Организацията има разработени процедури за работа с пострадали от насилие и готовност да предоставя услуги, но поради липса на финансиране понастоящем работи на доброволни начала.Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) — гр. Пазарджик

■     Сфера на дейност:

КСУДС, гр. Пазарджик работи с направления от ОЗД за ползване на социални услуги от деца и роди­тели/ грижещи се за деца, както и с лична молба от клиента (дете, родител/грижещ се за дете) за полз­ване на социални услуги към Комплекса. Екипът се състои от психолози и социални работници.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, семейства Предлаганите услуги са безплатни.


■ Програми:


За възрастни

Подслон

Работа на терен

Кризисен център

Гореща телефонна линия (034/44 75 30)

Консултативен център

Център за обществена подкрепаЗа деца

Дневен център

Подслон

Работа на терен

Кризисен център

■   Гореща телефонна линия (034/44 75 30) Я Консултативен център

■   Център за обществена подкрепа
■ Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;
 • Кризисна интервенция чрез психологическа помощ; медицинска помощ; социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи); хуманитарна помощ (пари, дрехи, хра­ни); юридическа помощ; план за сигурност; социално застъпничество;
 • Консултиране за взимане на решение;
 • Предоставяне на информация за наличните възможности.

Организацията няма опит в пряката подкрепа на пострадали от трафик, но разполага с разработени процедури за работа с пострадали от насилие и се заявява да предоставя услуги.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Психологическо консултиране и психотерапия;
 • Социално консултиране за овладяване на социални умения;
 • Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);
 • Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела);
 • Грижа за децата на пострадалите – психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция), социална;
 • Възстановяване на връзката е децата, семейството и близкото обкръжение.

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

 • Кризисна интервенция чрез психологическа помощ; медицинска помощ; социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи); хуманитарна помощ (пари, дрехи, хра­ни); юридическа помощ; план за сигурност; социално застъпничество;
 • Консултиране за взимане на решение;
 • Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

 • Психологическо консултиране и психотерапия;
 • Социално консултиране за овладяване на социални умения;
 • Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);
 • Грижа за обучение/образование чрез оценка на обучителните потребности;
 • Справяне с отхвърляне от семейството;
 • Правна помощ под формата на консултации с юрист.Превантивни дейности:

Комплексът работи за превенция на насилието и злоупотребата чрез издаване на печатни материали като брошури и чрез организирането на лекции и дискусии сред подрастващи по темата за насили­ето.


^                _                                                                   ■

КОНТАКТИ

Гр. Пазарджик бул. „Ал. Стамболийски”№ 48

Телефон: 034/44 75 30 Факс: 034/44 88 65

Електронна поща:


Фонд за превенция на престъпността ИГА

■     Сфера на дейност:

Защита правата на жени и деца, преживели насилие.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства Предлаганите услуги са безплатни

■     Програми:

За възрастни                                                                                За деца

Открита телефонна линия                                                              Кризисен център

Възстановителни и терапевтични програми:

Индивидуално консултиране

Консултативен център

Фамилно консултиране■ Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;
 • Осигуряване на безопасно пътуване чрез придружаване.
 • Кризисна интервенция:


—   психологическа помощ;

—   медицинска помощ;

—   социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

—   хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

—   юридическа помощ;

—   план за сигурност;

—   социално застъпничество.


 • Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност;
 • Консултиране за взимане на решение;
 • Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Психологическо консултиране и психотерапия;
 • Социално консултиране за овладяване на социални умения;
 • Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);
 • Медицинска грижа (първа медицинска помощ, насочване към специализирана медицинска консултация);
 • Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела);

‘ Няма данни за опита на организацията, но се заявяват да предоставят услуги на пострадали от трафик на хора.

 • Грижа за децата на пострадалите: психологическа и социална;
 • Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение; И Справяне с отхвърляне от семейството;
 • Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;
 • Осигуряване на финансови приходи чрез програми за трудова заетост и курсове за допълни­телна квалификация и преквалификация.

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

Осигуряване на безопасно пътуване чрез връзка с партньори, които осигуряват охрана и     придружаване.


Кризисна интервенция:

—   психологическа помощ;

—   медицинска помощ;

—   социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

—   хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

—   юридическа помощ;

—   план за сигурност;

—   социално застъпничество.

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

 • Психологическо консултиране и психотерапия;
 • Социално консултиране за овладяване на социални умения;
 • Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);
 • Грижа за обучение/образование чрез оценка на обучителните потребности, записване на
 • детето в детска градина/училище, работа с деца с обучителни затруднения и консултиране за професионално ориентиране .


 • ( Справяне с отхвърляне от семейството (семейно консултиране и групова работа);
 • Правна помощ: консултации с юрист; възможност за поемане на дела и присъствие по време

на разпит;

 • Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;
 • Справяне с   отхвърлянето от семейството;
 • Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.Превантивни дейности:

Издаване на брошури, реализация на медийни изяви — публикации в пресата, участие е предавания по радио и в пресконференции.


КОНТАКТИ

4400 Пазарджик
бул. „Ал. Стамболийски” 8, п. к. 140
Телефон: 034/44 23 89
Факс: 034/44 23 89
Електронна поща:

ПЕРНИК

Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума” (И У. А. С.)

■     Сфера на дейност:

Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума” (П. У. Л. С.) е НПО, която работи с по­страдали от насилие и с интравенозни наркомани. Достъпът до услугите става чрез обаждания по телефона или директно на адреса на организацията. Следва записване на час, оценка, формулировка, стратегия за справяне. Екипът е изграден от психолози, клинични социални работници, педагози, юристи и доброволци. В близко бъдеще фондацията планира изграждането на защитено жилище и Кризисен център за деца, както и на ,Дроп — ин” център.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства

Предлаганите услуги са безплатни, частично платени или платени.


■ Програми:

За възрастни

Работа на терен

Консултативен центърЗа деца

Дневен център

Работа на терен

Консултативен център
Дейности по реинтеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Осигуряване на безопасно пътуване чрез връзка с партньори, които осигуряват придружава­не;
 • Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;
 • Кризисна интервенция:

психологическа помощ;

медицинска помощ;

социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

юридическа помощ;

план за сигурност;

социално застъпничество.

 • Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност;
 • Консултиране    за взимане на решение;
 • Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Възстановяване/придобиване на здравно-осигурителен статут;
 • Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близ­ките (чрез връзка с партньори);
 • Психологическо консултиране и психотерапия;
 • Социално консултиране за овладяване на социални умения;
 • Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);
 • Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела);


 • Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция) и социална;
 • Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение чрез социално посредничество;
 • Справяне с отхвърляне от семейството (социално посредничество, дългосрочна терапевтич­на работа);
 • Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;
 • Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

 • Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;
 • Осигуряване на безопасно пътуване чрез връзка с партньори: охрана и придружаване.
 • Кризисна интервенция:


психологическа помощ;

медицинска помощ;

социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

юридическа помощ;

план за сигурност;

социално застъпничество.

 • Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност;
 • Консултиране за взимане на решение;
 • Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

 • Психологическо консултиране и психотерапия;
 • Социално консултиране за овладяване на социални умения;
 • Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);
 • Грижа за обучение/образование чрез оценка на обучителните потребности и записване на

детето в детска градина/училище;

 • Справяне с отхвърляне от семейството;
 • Правна помощ: консултации с юрист; възможност за поемане на дела и присъствие по време на разпит;
 • Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент, които включват ди­ректни         консултации и работа с институции;
 • Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.

— Превантивни дейности:

Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума” (П. У. Л. С.) работи за превенцията на на­силието и трафика на хора посредством разпространение на превантивни материали като брошури, стикери, картички, ръководства по проблемите на насилието, поддържането на сайт в Интернет, ре­ализиране на медийни изяви и на различни обучителни дейности – лекции, уоркшопи, фокус-групи. Създаден е Младежки клуб „Ла бъдем приятели”.


Г—————————————————————————— …………. —

КОНТАКТИ

гр. Перник ул. „Радомир” № 1, ет. 4 За кореспонденция: ул. „Христо Смирненски”, бл. 2, ет. 2, ап. 9 Телефон: 076/601010; 603360 Факс: 076/601010 Електронна поща: руЛзе^отеп^^ац.сот, р_5е.а._5@,£тац.сот

V_____________________________________________________________ /


ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

ПЛЕВЕН

Българска асоциация по семейно планиране (БАСИ)За описание на дейностите виж БАСП София на с. 84 Връзка с регионалния офис може да бъде установена чрез централния офис в София.КОНТАКТИ

София 1504 бул. „Дондуков” № 67 Телефон: 02/943 30 52; 02/943 37 10

Факс: 02/943 46 77 Електронна поща: Ь£ра(5),5а£е8ех._р


Сдружение „Център отворена врата”


■     Сфера на дейност:

Сдружение „Център отворена врата” е неправителствена организация в обществена полза, която ра­боти за защита на правата на жени и деца, преживели насилие. Достъпът до услугите се осъществява след предварителна заявка по телефона. Екипът се състои от психолог, социални работници, педа­гози, юрист, медицинско лице.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства Предлаганите услуги са безплатни

За деца

Кризисен центърПрограми:

За възрастни

Подслон

Кризисен център

Консултативен център

Открита телефонна линия

Възстановителни и терапевтични програми

Групова работа с бивши клиенти

Групи за салшпомощДейности по реинтеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;
 • Осигуряване на безопасно пътуване чрез финансиране на пътуване, осигуряване на транс­порт; придружаване, охрана и издаване на пасаван;
 • Кризисна интервенция:


—   психологическа помощ;

—   медицинска помощ;

—   социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

—   хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

—   юридическа помощ;

—   план за сигурност;

—   социално застъпничество.

Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност;

Консултиране за взимане на решение;

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

 • Медицинска грижа (първа помощ и насочване към специализирана консултация);
 • Възстановяване/придобиване на здравно-осигурителен статут;
 • Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близ­ките (чрез връзка с партньори);
 • Осигуряване на жилище: кризисно настаняване (от 3 до 5 дни) и краткосрочно настаняване (3 до 6 седмици);
 • Психологическо консултиране и психотерапия;
 • Социално консултиране за овладяване на социални умения;
 • Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);
 • Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела);
 • Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция) и социална;
 • Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение чрез фамилно

консултиране;

 • Справяне с отхвърляне от семейството;
 • Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;
 • Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото чрез периодични тренингови програми за специалисти от релевантни институции; работа с медиите за повишаване чувствителността на обществото към проблема;
 • Осигуряване на финансови приходи:

-        от фондове за компенсиране на жертви на престъпление;

-        програми за трудова заетост;

-        възстановяване на социално-осигурителния статут;

-        курсове за допълнителна квалификация и преквалификация;

-        мотивационни курсове;

-        самостоятелна стопанска дейност под формата на социално предприятие, където клиент­ките на Кризисния  център са с временна трудова заетост.

Спешна грижа за леща, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Осигуряване на безопасно пътуване чрез осигуряване на охрана и придружаване;

■      Кризисна    интервенция:

-        психологическа помощ;

-        медицинска помощ;

-        социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

-        хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

-        юридическа помощ;

-        план за сигурност;

-        социално застъпничество.

Възстановяване  и придобиване на граждански статус  , раздаване на документа за самоличност;

Консултиране за взимане на решение;

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Медицинска грижа (изпълнява се лекарското предписание от медицинско лице в Кризисния център);

■     Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близ­ките (чрез връзка с партньори);

■     Осигуряване на жилище: кризисно настаняване без родители (до 6 седмици); краткосрочно нас­таняване без родители (от 3 до 5 дни); дългосрочно настаняване без родител (до 3 месеца);

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество (придружаване до институции и организации); И Грижа за обучение/образование чрез оценка на обучителните потребности и записване на детето в детска градина/училище;

■     Справяне с отхвърляне от семейството;

■     Правна помощ: консултации с юрист; възможност за поемане на дела; присъствие по време на разпит;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;

■     Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото чрез работа с медиите за достигане на знания за проблематиката до обществото.■ Превантивни дейности:

Сдружение „Център Отворена врата” реализира превантивни дейности чрез издаване на материали като брошури, сборници с информационни материали за насилието и чрез медийни изяви.КОНТАКТИ

Плевен 5800 ул. „Неофит Рилски” 55 Телефон: 064/846 713 Факс: 064/846 713 Електронна поща: ореп^ог-сепй:е(а),погтаЦ.согп

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ПЛОВДИВ

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)За описание на дейностите, виж БАСП София на с. 183. Връзка срегионалния офис — през офиса в София.КОНТАКТИ

София 1504 бул. ,Дондуков” № 67 Телефон: 02/943 30 52; 02/943 37 10 Факс: 02/943 46 77 Електронна поща: fstamenkova@safesex.bg: Ьгра@^аГе5ех.Ьд

СНЦ „Свободни и равноправни”

■     Сфера на дейност:

„Свободни и равноправни” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което работи по следните проблеми:

 1. Участие в процесите на модернизация, развитие и национална интеграция в Република Бълга­рия;
 2. Постигане ефективно прилагане на националната политика и стратегия в областта на противодей­ствието на трафика на хора;
 3. Повишаване на информираността и общественото съзнание на гражданството, и по специално лицата от рисковите групи, по отношение на проблемите, произхождащи от и свързани с трафика на хора;
 4. Изграждане и повишаване капацитета на институциите и служителите в тях във връзка с предо­твратяването и противодействието на трафика на хора;
 5. Подпомагане на правителството и институциите в развиване и осъществяване на миграционни политики, отговарящи ефективно на съвременните миграционни реалности и предизвикателства, целящи оптимален баланс между спазването на принципите на свободно движение на хора, кон­тролирането на нередовната миграция и защита на човешките права на емигрантите; участие в процеса на изграждане на обща европейска политика в областта на миграцията;
 6. Осигуряване ефективна защита на човешките права, противодействие на расизма, дискримина­цията и ксенофобията; подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата в неравностойно положение; закрила на пострадали от престъпления, жертви на трафик в т. ч. и на деца;
 7. Утвърждаване и развитие на духовните ценности и моралните добродетели;
 8. Развитие на структурите на гражданското общество.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства

Предлаганите услуги са безплатни, платени или по договаряне.

■     Програми:

За възрастни

Работа на терен

Консултативен център

■     Дейности по реинтеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;   Осигуряване на безопасно пътуване чрез придружаване;

‘ Организацията се състои от членове на екипа на клона на MOM в Пловдив, който е бил закрит. Няма данни за опита й в подкрепа на пострадали от трафик на хора.

■   Кризисна интервенция:

—   психологическа помощ;

—   медицинска помощ;

—   социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

—   хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

—   юридическа помощ;

—   план за сигурност;

—   социално застъпничество.


■     Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност;

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.КОНТАКТИ

4000 Пловдив Ул. „Изток” № 48 Телефон: 032/26 31 06 Факс: 032/26 31 06 Електронна поща: 11Ье_ед_5@.аЬу.Ьд

Ч_____________________________________ У

Фондация „Български център за лжендър изследвания”■ За описание на дейностите, виж БЦЛИ София на с. 188КОНТАКТИ

гр. Пловдив Бул. „Шести септември” № 154, ет. 2 ап. 30 Тел. 032/62 54 62 (с предварително записване)

ч________ ;______________________________________ J


Фондация за грижи в общността „Дива” *Сфера на дейност:

Фондация за грижи в общността „Дива” е неправителствена организация за осъществяване на обще­ственополезна дейност. Основните дейности, които тя развива, са:

 1. Предоставяне на социални услуги в общността за жени, деца и семейства с проблем насилие (до­машно и сексуално насилие и трафик на хора).
 2. Превенция на насилието над жени и деца.
 3. Привличане на подкрепа от общността, местата власт и бизнеса за програмите от грижи.
  1. Повишаване на чувствителността на институциите и обществеността по проблемите на насилие­то над жени и деца.
  2. Разпространяване на експертни знания сред професионалисти, студенти и доброволци за работа с пострадали от насилие.

Достъпът до услугите се осъществява чрез телефона на организацията. Консултантът на Горещата телефонна линия прави оценка чрез телефонно интервю. В зависимост от нуждите на клиента се прави насочване към различните програми на ФГО „Дива”: кризисна интервенция, настаняване, ин­формиране, пренасочване към институции или друго НПО, консултиране в Службата за подкрепа. Клиенти, които не попадат в целевата ни група, се пренасочват към подходящи за тях услуги и инсти­туции. Екипът се състои от психолози, социални работни и доброволци.


■ Профил на клиентите:

Деца, жени, семейства

Предлаганите услуги са безплатни


■ Програми:

За възрастни

Кризисен център

Гореща телефонна линия (032/641069)

Консултативен център

Център за обучение и практика


За деца

Кризисен център

Гореща телефонна линия (032/641069) Консултативен център

Превантивни програми
■ Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Осигуряване на безопасно пътуване (чрез връзка с партньори, които осигуряват финансира­не на пътуване,    осигуряване на транспорт; придружаване и охрана;

■     Кризисна интервенция:

■     психологическа помощ;

■     медицинска помощ;


-        социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

-        хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

—   юридическа помощ;

—   план за сигурност;

—   социално застъпничество.


■     Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност;

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близките;

■     Осигуряване на жилище чрез кризисно настаняване (от 10 до 30 дни) и краткосрочно наста­няване;

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

■     Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела);

■     Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция) и социална;

■     Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение чрез семейни сесии;

■     Справяне с отхвърляне от семейството чрез работа с подкрепящата среда и иницииране на мултидисциплинарни срещи за работа по случай;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент: обсъждане на плано­ве за безопасност и работа в мултидисциплинарни екипи от професионалисти;

■     Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото;

■     Осигуряване на финансови приходи: търсене на компенсация от извършителя, възстановя­ване на социално-осигурителния статут и курсове за допълнителна квалификация и преква­лификация (чрез връзка с партньори).

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Осигуряване на безопасно пътуване (чрез връзка с партньори): финансиране на пътуване,

осигуряване на транспорт и придружаване;

Кризисна интервенция:

психологическа помощ;

медицинска помощ;

социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

юридическа помощ;

план за сигурност;

социално застъпничество.

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

■     Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора: Я     Медицинска грижа;

■     Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близките;

■     Осигуряване на жилище: кризисно настаняване с родители (от 10 до 30 дни), кризисно нас­таняване без родители (1—2 нощи), краткосрочно настаняване с родители (до 30 дни);

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

■     Грижа за обучение/образование чрез оценка на обучителните потребности и записване на детето в детска градина/училище;

■     Правна помощ: консултации с юрист; възможност за поемащ на дела, присъствие по време на разпит;

■     Справяне с отхвърляне от семейството чрез семейни срещи;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент: включване на децата в плановете за безопасност на семейството, информиране на ОЗД и полицията за деца в риск, работа със семействата за снижаване на рисковете и насочване към подходящи програ­ми и услуги за подкрепа на семейства;

■     Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.■ Превантивни дейности:

Фондация за грижи в общността „Дива” развива богат спектър от превантивни дейности — издаване на превантивни и информационни материали като брошури, стикери, плакати, покет карти, доклади; подържане на сайт в Интернет, участие в медийни изяви (радио — и ТВ предавания, пресконферен­ции). Фондацията също така организира и множество обучителни дейности — лекции, обучения, дискусии, конкурси за есе.КОНТАКТИ

гр. Пловдив ул. „Радепки” № 9 ет. 3 ап. 6 Телефон: 032/642335 Факс: 032/642335 Електронна поща: ££о(Цуа-р1(д),уаЬоо.сотРУСЕНСКА ОБЛАСТРУСЕ

Българска асоциация по семейно планиране (БАСП)За описание на дейностите виж БАСП София на с. 183


КОНТАКТИ

София 1504 бул. „Дондуков” № 67 Телефон: 02/943 30 52; 02/943 37 10

Факс: 02/943 46 77 Електронна поща: Ь£ра@,8а£е5ех.Ь£


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, община Русе *■  Сфера на дейност:

Комплексът за социални услуги работи по следните проблеми:

■   Подкрепа и подпомагане на семействата в грижите за децата им;

— Повишаване капацитета на семейството;

■     Съдействие за развиване на родителски умения и привързаност с цел предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, както и

■     Съдействие при реинтеграция на деца и младежи в техните семейства; развиване на социал­ни и професионални умения за успешна интеграция в обществото.

Чрез предоставяне на услугите, КСУДС цели да се окаже помощ и подкрепа на деца и семейства в община Русе в следните насоки:

■     Превенция на изоставянето на децата;

■     Превенция на рисковото поведение при децата и помощ за деца с поведенчески отклоне­ния;

■     Превенция на отпадането от училище;

■     Реинтеграция на деца от специализираните институции на територията на общината и на­маляване броя на настаняванията;

■     Осигуряване на възможност за осъществяване на приемна грижа и осиновяване;

■     Интегриране, помощ и подкрепа на децата от улицата;

■     Интегриране, помощ и подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;

■     Оказване на съдействие и подкрепа на деца, жертви на насилие и/или експлоатация, вклю­чително и най-тежки форми на детски труд;

■     Подкрепа и консултиране на бременни жени, при kopito има основателен риск да изоставят детето след раждането;

■     Подкрепа на деца и семейства от общността.

Достъпът до службата се осъществява след насочване от Отдел за закрила на детето ррли друга служба или НПО. Екипът е изграден от психолози, социалнрр работници, арт-терапевт, трудотерапевт, ло-гопед и юрист.■  Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства Предлаганите услуги са безплатни


■ Програми: За възрастни

Консултативен център — консултации с психолог при работа по случайЗа деца

Консултативен център — консултации с психолог при

работа по случай  Дневен център

Подслон

Организацията има опит в пряката работа с пострадали от трафик.


■ Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие чрез осигуряване на психологическа помощ и    юридическа помощ;

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

■     Правна помощ под формата на консултации с юрист;

■     Грижа за децата на пострадалите: психологическа и социална;

■     Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение;

■     Справяне с отхвърлянето от семейството (специализирани психологични консултации и ме­диация).

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие. Осигуряване на:

—   медицинска помощ;

—   социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

—   хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

—   юридическа помощ;

—   социално застъпничество.

■   Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■                Медицинска грижа;

■     Администриране на ползването на здравни услуги (регистриране при личен педиатър);

■     Осигуряване на жилище: кризисно и краткосрочно настаняване без родители (възможност

за настаняване само на детето в Спешен прием на КСУДС за период от няколко часа до 2

месеца);

■     Психологическо консултиране и психотерапия на деца;

■     Психологическо консултиране и психотерапия на родители;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Грижа за обучение/образование:

Оценка на обучителните потребности;

записване на детето в детска градина/училище;

работа с деца с обучителни трудности;

консултиране за професионално ориентиране;

курсове за професионална квалификация.

■     Социално застъпничество пред институции и организации;

■     Правна помощ: консултации с юрист; присъствие по време на разпит — в случай, че е поста­новено от О ЗД;

■     Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение чрез предоставяне на възможност за психологични консултации;

■     Справяне с отхвърляне от семейството чрез специализирани психологични консултации и медиация;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент.— Превантивни дейности:

Комплекс за социални услуги за деца и семейства в община Русе работи и за превенцията на домаш­ното насилие и трафика на хора чрез издаване на брошури и информационни материали, реализи­ране на медийни изяви (публикации, участие в радио- и ТВ-предавания) и на обучителни дейности (летни палаткови лагери с интерактивни занимания за превенция на насилието).КОНТАКТИ

7006 Русе бул. „Липник” 14 Телефон: 082/813 380, 0892229230 Факс: 082/813 389 Електронна поща: к5ц_5._и85е@.ес_р-Ьд.О-£. ksuds.ruse@ecip-bg.org

V_______________________________________________________________ /

MOM, клон Русе.За информация относно MOM виж MOM с. 184

Връзка с региона/тия клон може да бъде установена чрез централния офис на MOM в София.КОНТАКТИ

София ул. „Хан Крум” № 25 Телефон: 02/939 47 74 Факс: 02/939 47 88 ^    Електронна поща: iomsofia@iom.irit

СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
СИЛИСТРА

Женско сдружение „Екатерина Каравелова”

■     Сфера на дейност:

Женско сдружение „Екатерина Каравелова” е неправителствена организация, която развива център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск. Основна сфера на дейност е оказването на кон­султативна помощ и временно настаняване на жени и деца претърпели домашно насилие. Достъпът до организацията се осъществява чрез лични посещения, оказване на съдействие от лица, ползва­ли нашата услуга, чрез Отдела за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, връзки и контакти с други НПО, с други фондации и кризисни центрове в страната, връзки чрез Горещата телефонна линия. Настаняването в Центъра за временно настаняване се осъществява след издаване на настанителна заповед от Агенцията за социално подпомагане и изготвяне на пакет документи не­обходими за тази цел. Сдружението разполага със сграда предоставена за 10 години за ползване от общината. Към момента тече процедура за преобразуване на социалната услуга „Център за временно настаняване” в „Кризисен център”, като делегирана от държавата дейност. Това ще даде възможност за увеличаване на персонала, назначен на трудов договор и увеличаване на средствата за издръжка на социалното заведение. Екипът се състои от психолог, педагог-възпитател, социален работник, м юрист и двама сътрудници.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, семейства

-Предлаганите услуги са безплатни или частично платени.

■     Програми:

За възрастни                                                                                За деца

■     Подслон                                                                                       ■ Подслон

■     Гореща телефонна линия (086/820 487)                                       Консултативен център

■     Консултативен център• Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора

■     Кризисна интервенция:

■     психологическа помощ;

■     медицинска помощ;

—   социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

—   хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

—   юридическа помощ;

—   план за сигурност;

—   социално застъпничество.


■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Медицинска грижа: осигуряване на личен лекар, издаване на медицинско свидетелство от лекар педиатър, патолог (при необходимост);

■     Възстановяване/придобиване на здравно-осигурителен статут;

■     Осигуряване на жилище: кризисно настаняване (до 3 месеца), краткосрочно настаняване (по желание на клиента) и дългосрочно настаняване (неопределено с анекс към договора за пре­доставяне на социална услуга);

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

■     Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела);

■     Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция) и социална;

■     Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение;

■     Справяне с отхвърляне от семейството;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент.

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора

■     Безопасно пътуване, включително финансиране на пътуване, придружаване, охрана;

■     Кризисна интервенция:


—   психологическа помощ;

—   медицинска помощ;

—   социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

—   хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

—   юридическа помощ;

—   план за сигурност;

—   социално застъпничество.


■     Предоставяне на информация за наличните възможности;

■     Възстановяване или придобиване на граждански статус.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Медицинска грижа: осигуряване на личен лекар, издаване на медицинско свидетелство от лекар педиатър, патолог (при необходимост);

■     Администриране на ползването на здравни услуги (регистриране при личен педиатър);

■     Осигуряване на жилище: кризисно настаняване с родители (3 месеца), кризисно настанява­не без родители (3 месеца), краткосрочно настаняване с родители (3 месеца), краткосрочно настаняване без родители, дългосрочно настаняване с родители (с анекс, според конкретния случай), дългосрочно настаняване без родители (със заповед на ОДСП);

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

■     Грижа за обучение/образование: оценка на обучителните потребности, записване на детето в детска градина/училище, консултиране за професионално ориентиране, курсове за про­фесионална квалификация;

Правна помощ: консултации с юрист; възможност за поемане на дела; присъствие по време на разпит;

Справяне с отхвърляне от семейството;

Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент.■ Превантивни дейности:

Женско сдружение „Екатерина Каравелова” издава свои информационни и превантивни материали, насочени срещу насилието над жени и деца (брошури, сборници, ръководства) и поддържа свой сайт и блог в Интернет.КОНТАКТИ

гр. Силистра ул. „Вапцаров” 51 ет. 2 Телефон: 086/820 487 Факс: 086/820 487 Електронна поща: ceta@,mau.bg

V___________________________________ JСЛИВЕНСКА ОБЛАСТСЛИВЕН

MOM, клон СливенЗа информация относно MOM виж MOM на с. 184. Връзка с регионалния клон може да бъде установена чрез централния офис на MOM в София.КОНТАКТИ

София ул. „Хан Крум” № 25 Телефон: 02/939 47 74 Факс: 02/939 47 88 Електронна поща: ютзопа@,ют.ки

СОФИЯ-ГРАД

СОФИЯ

„А социация Анимус “■ Сфера на дейност:

Фондация „Асоциация Анимус” е основана през 1994 година, с цел да предостави пространство, в което жени и деца, жертви на насилие могат да получат професионална психологическа и социална подкрепа. Това е първата българска неправителствена организация, която започва да работи по про­блема за трафика на хора. „Анимус” развива дейности по проблемите на трафика и в подкрепа на жертвите от 1997 година насам. От 1998 г. фондация „Асоциация Анимус” е българският партньор в международната програма „Ла Страда” за превенция на трафика на жени в Централна и Източна Ев­ропа. В програмата са включени общо девет държави. Политиката на работа на „Анимус” се базира главно на анализиране потребностите на клиентите и в защита на техните права. И сега „Анимус” е една от малкото организации в България, в която работи екип от психолози и психотерапевти, спе­циално подготвени за работа с хора, преживели насилие. Тя е разпозната като водеща организация по отношение подкрепа на жертвите. Дейностите на фондация „Асоциация Анимус” по отношение на трафика са организирани в три основни полета на дейност. Така се формира един мултидисци­плинарен модел за работа с жертви на трафик, който е съобразен със спецификата на социалния и икономически контекст в страната и е в съответствие със световните стандарти в областта на грижата за психичното здраве.

 1. Център за възстановяване, консултиране и психотерапия, който предоставя директна подкре­па на жертвите на трафик. Центърът е защитено място, където жертвите могат да получат помощ от специално подготвени психотерапевти и социални работници при пълно спазване на конфиденциалност. Програмите в Центъра са лицензирани от Министерството на труда и социалната политика (в регистъра за социални услуги), Министерства на правосъдието (в регистъра на неправителствените организации с общественополезна цел) и от Държавната агенция за закрила на детето.
 2. Работа в общността, лобиране и превенция. Фондация „Асоциация Анимус” лобира както във връзка с конкретни случаи (социално застъпничество), така и за ограничаване на проблема насилие в българското общество. Организацията работи за промяна нагласите в обществото по отношение на насилието и неговите жертви. На основата на наученото в директна работа с клиенти, екипът лобира за създаването на държавни и институционални механизми за защита интересите на пострадалите. Чрез разнообразни превенционни материали и активно присъствие в медиите фондация „Асоциа­ция Анимус” разпространява знания сред общността за насилието и последиците от него. Организа­цията работи приоритетно с групи в повишен риск от насилие. Благодарение на директната работа с хора, преживели насилие, се извършва превенция на риска от повторна виктимизация.
Организацията е първата в страната, която започва да предоставя пряка подкрепа на пострадали от трафик. Благода­рение на натрупаните знания и умения се е превърнала в един от основните източници на ресурси за организации от страната и региона.

3. Учебен център. През 2000 година към фондация „Асоциация Анимус” се създаде Учебен център, целта на който е да разпространява модел на добра практика в работата с хора, преживели насилие. „Моделът на Анимус” е създаден благодарение на обучението на екипа у нас и в чужбина и на богатия опит в работата с клиенти. В него се отделя еднакво внимание на индивидуалната работа с пострада­лите и на промяната на нагласите към насилието и неговите жертви в общността. Моделът съчетава работата по конкретни случаи с лобиране на различни нива, превенция и обучение. Той включва работа в екип, ясни процедури, анализ на всеки отделен случай и добро планиране на стъпките в помощ на пострадалите. Обучението е насочено към студенти, доброволци и екипи от неправител­ствени организации и държавни институции. Учебният център притежава лиценз за предоставяне на професионално обучение от Националната агенция за професионално обучение и образование.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства Предлаганите услуги са безплатни.

■     Програми:


За възрастни                                                                                За деца

Кризисен център                                                                                Кризисен център

Гореща телефонна линия (02/981 76 86)                                         -Психо-терапевтични програми
Център за възстановяване, психотерапия и консул-
тиране

■     Дейности по реинтеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Осигуряване на безопасно пътуване: финансиране на пътуване, издаване на пасаван (чрез връзка с           партньори);

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие.

■     Осигуряване на:

■     психологическа помощ;

■     медицинска помощ (чрез партньори);

■     храна, лични принадлежности, дрехи);

■     хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

■     юридическа помощ;

■     план за сигурност;

■     социално застъпничество.

■     Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност (чрез партньори);

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Медицинска грижа (чрез връзка с партньори);

■     Възстановяване/придобиване на здравно-осигурителен статут (чрез партньори);

■     Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близ­ките (чрез партньори);

■     Кризисно настаняване (до един месец);

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество пред институции и организации;

■     Правна помощ: консултации с юрист по телефона, възможност за поемане на дела (чрез връзка с партньори);

■     Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция) и социална;

■     Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение;

■     Справяне с отхвърляне от семейството;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;  Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото;

■     Специализирани услуги за чуждестранни граждани;

■     Осигуряване на финансови приходи (чрез връзка с партньори): програми за трудова заетост, възстановяване на социално-осигурителния статут, курсове за допълнителна квалификация и преквалификация.

Спешна грижа за Аеца, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие. Осигуряване на:


—   психологическа помощ;

—   медицинска помощ (чрез партньори);

—   социална помощ (храна, лични принадлежности, дрехи);

—   хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

—   юридическа помощ;

—   план за сигурност;

—   социално застъпничество.


■     Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност (чрез партньори);

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за леца, пострадали от трафик на хора:

■     Медицинска грижа (чрез връзка с партньори);

■     Администриране на ползването на здравни услуги (регистриране при личен педиатър);

■     Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близ­ките (чрез партньори);

■     Кризисно настаняване — си без родители, до един месец;

■     Психологическо консултиране и психотерапия на деца;

■     Психологическо консултиране и психотерапия на родители;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Грижа за обучение/образование:


—   оценка на обучителните потребности;

—   записване на детето в детска градина/училище;

—   работа с деца с обучителни трудности;

—   консултиране за професионално ориентиране;

—   курсове за професионална квалификация (чрез партньори).

Социално застъпничество пред институции и организации;


■     Правна помощ: консултации с юрист чрез партньори;

■     Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение; И Справяне с     отхвърляне от семейството;

Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;

Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.■ Превантивни дейности:

Фондация „Асоциация Анимус” развива широк спектър от превантивни дейности – разпространя­ване на превантивни материали като брошури, стикери, доклади за насилието, тетрадки, несесери; поддържане на сайт и форум в Интернет, медийни изяви, както и обучителни дейнострр — тренргнги, лекцирр, уоркшопи.КОНТАКТИ

София 1000 ул. „Екзарх Йосиф” № 85 Телефон: 02/983 52 05, 983 53 05, 983 54 05 Факс: 02/983 52 05 Денонощна Гореща Телефона Линия: 02/981 76 86

V_________________ ……………………

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)*

■     Сфера на дейност:

Основните направления, по които БАСП работи, са: сексуално и репродуктивно здраве (СРЗ), здрав­на превенция, сексуално образование, работа с групи в неравностойно положение (роми, млади хора в институциите и пенитенциарно заведения, селски жени итн), разработнавене на информацрронни и промоцрронни материали, кампании, интерактивни обучаващи модули, превенция на трафик и много други интердисциплинарни дейности, засягащи сексуално-репродуктивното здраве. Асоци­ацията предлага прегледи и консултации в областта на сексуално-репродуктивното здраве в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Долна Митрополия/Плевен, Русе, както и цитонамазки, профилак­тични прегледи, контрацепция, ППИ консултации, тестване за ХИВ (част от КАБКИС мрежата), хламидии, бременност рг др. Основните насоки на развитие са здравеопазване, образование, услуги, застъпничество, работа в мрежи. Достъпът до предлаганите услуги се осъществява след контакт по телефона, разясняване на типа услуга рг насрочване на час. Екипът се състор1 от 8 щатни служители, 27 консултанти, 200 доброволци – медици, хора от помагащр1те професии, учители, хуманитарни специалисти, икономисти, ученици и студенти и т. н.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства

Предлаганите услуги са безплатни или частично платени

■ Програми:

За възрастни

Работа на терен

Консултативен център

Предоставяне на мобилни здравни услуги в отдалечени райони за групи, уязвими относно трафика на хора с цел сексуална експлоатация

■     Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■ Медицинска грижа: сексуално-репродуктивно консултиране, гинекологични консултации, ППИ прегледи и тестове, контрацепция, пренасочване.

■     Превантивни дейности:

БАСП издава редица информационни материали с превантивна насоченост, поддържа свой сайт в Интернет, реализира медийни изяви и организира обучения, лекции, дискусии.КОНТАКТИ

София 1504 бул. „Дондуков” № 67 Телефон: 02/943 30 52; 02/943 37 10

Факс: 02/943 46 77 Електронна поща: bfpa@,safesex.bg

V…………………………………………… _________ … …………………. /

Международна организация по миграция

■     Сфера на дейност:

■     Основни принципи и мисия на IOM

Според основополагащия принцип на MOM хуманната и редовна миграция е от полза както за миг-ранта, така и за обществото. Като водеща международна организация, специализирана по въпросите на миграцията, MOM насърчава управлението на миграцията като положителна сила в полза на всич­ки. MOM предоставя услуги, експертиза и консултанстки дейности в областта на миграцията, както за държавните администрации, така и за отделните мигранти, с цел насърчаване на редовната миграция в рамките на международния правов ред и противодействие на нередовната миграция.

MOM работи за ефективно управление на миграцията, като поощрява международния диалог и сътрудничество, с оглед намиране на практически решения на миграционните предизвикателства.

MOM осигурява хуманитарна подкрепа на нуждаещи се мигранти, били те бежанци, разселени лица, или мигранти, изпаднали в беда, чрез специализирани програми за завръщане, заселване и социално включване. Отчитайки правото на свободно движение на хора, MOM фокусира своята дейност върху миграцията като положителна сила за социално, икономическо и културно развитие.

В тясно сътрудничество с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньори, MOM работи в основните области на управление на миграционните процеси: миграция и развитие, услуги в областта на подпомагане на миграцията, регулиране на миграцията, противодействие на принудителната миграция, миграционна политика и стратегически дейности.

В рамките на тези основни направления на дейност, MOM управлява програми за превенция и проти­водействие на трафика на хора, програми за доброволно завръщане и реинтеграция на мигранти, тру­дова миграция, техническо сътрудничество и информационни кампании в областта на миграцията.

Взаимосвързаните дейности, извършвани от MOM в контекста на основните направления на дейност, включват изследвания и анализ в областта на миграцията, повишаване познанието за международната миграционна правна рамка, регламентираща миграцията, стратегически междуправителствен диалог за координиране на миграционната политика, с оглед ефективно управление на миграцията, връзките между миграцията и общественото здраве, равнопоставеността в отношението към мигрантите.

Структура

Понастоящем, със своите 120 държави членки, над 290 офиса и глобални дейности в целия свят MOM е подпомогнала директно над 12 милиона мигранти. Структурата на Международна органи­зация по миграция е силно децентрализирана и ориентирана към предоставяне на услуги. Има 16 мисии с регионални функции, работещи като ресурсни центрове и 7 Специални мисии с представи­телни функции. Членовете на MOM са се увеличили от 67 държави през 1998 на 118 държави през 2006 и броят им продължава да се увеличава. Регионалните офиси на мисиите са се увеличили от 119 през 1998 на повече от 280 понастоящем.

Ш История

Създадена през 1951 като междуправителствена организация, с цел да организира заселването и инте­грацията на разселени лица и мигранти след Втората световна война, в хода на 55 годишния си опит, MOM разви многостранна дейност в целия свят във всички области на управление на миграцията.

Ш Профила клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства Предлаганите услуги са безплатни

За деца

Гореща телефонна линия

■ Програми: За възрастни

Подслон (към момента не функционира)

Гореща телефонна линия

Консултативен център (6 центъра в страната Бургас, Сливен, Русе, Видин, Пловдив)Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

Осигуряване на безопасно пътуване:

-        финансиране на пътуване;

-        осигуряване на транспорт;

-        придружаване;

-        охрана;

-        издаване на пасаван.

Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие. Осигуряване на:

-        психологическа помощ; -

-        социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

-        юридическа помощ;

-        социално застъпничество.

Консултиране за взимане на решение;

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Медицинска грижа;

■     Възстановяване/придобиване на здравно-осигурителен статут;

■     Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близ­ките;


■     Съдействие за настаняване според оценката на риска;             Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество пред институции и организации;

■     Правна помощ: консултации с юрист, възможност за поемане на дела;

Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в   институция или връзки с институция) и социална;

■     Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение;

■     Справяне с отхвърляне от семейството;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;

■     Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото;

■     Специализирани услуги за чуждестранни граждани;  Осигуряване на финансови приходи:


-        от фондове за компенсиране на жертви на престъпление;

-        програми за трудова заетост;

-        възстановяване на социално-осигурителния статут;

-        курсове за допълнителна квалификация и преквалификация.

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби; И Осигуряване на безопасно пътуване:

-        финансиране на пътуване;

-        осигуряване на транспорт;

-        придружаване;

-        охрана;

-        издаване на пасаван.

Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие. Осигуряване на:

-        психологическа помощ;

-        социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

-        юридическа помощ;

-        социално застъпничество.

Консултиране за взимане на решение;

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора

■     Медицинска грижа;

■     Администриране на ползването на здравни услуги (регистриране при личен педиатър);

■     Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близ­ките;

■     Психологическо консултиране и психотерапия на деца;

■     Психологическо консултиране и психотерапия на родители;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Грижа за обучение/образование:

записване на детето в детска градина/училище;

работа с деца с обучителни трудности;

консултиране за професионално ориентиране;

курсове за професионална квалификация.

■     Социално застъпничество пред институции и организации;

■     Правна помощ: консултации с юрист, възможност за поемане на дела и присъствие по време на разпит;

■     Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение;

■     Справяне с отхвърляне от семейството;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;    Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.Превантивни дейности:

Международната организация по миграция развива богат спектър от превантивни дейности – издава­не на материали с превантивна насоченост (брошури, картички, стикери, сборници и ръководства по проблемите на трафика на хора). Поддържа свой Интернет сайт, реализира медийни изяви (публика­ции, участия в ТВ — и радио-предавания), както и обучителни дейности като лекции и дискусии.г КОНТАКТИ

София
ул. „Хан Крум” № 25
Телефон: 02/939 47 74
Факс: 02/939 47 88
Електронна поща: iomsofia@iom.int
___________________________ ._________

Фондация „Български център за джендър изследвания”

■     Сфера на дейност:

Фондация „Български център за джендър изследвания” е ЮЛНЦ – фондация, с клонове в Пловдив и Хасково и представителство в Горна Оряховица. Проблемите, по които тя работи, са домашно насилие, насилие срещу жени, дискриминация в заетостта, дискриминация на хора с увреждания. Приемните часове и места за консултации в София и в клоновете в страната са широко разпростра­нени и чрез медиите, и от общината и полицията, както и от партньори и достъпът до тях е открит, а приемът – свободен. Екипът на фондацията се състои предимно от юристи, но включва и педаго­зи, журналисти, социални работници и психолози. Насоките на развитие са свързани с развитие на отделни специализирани услуги на интердисциплинарен принцип, с ясна юридическа насоченост; обособяване на специализирани юридически услуги за пострадали от трафик и сексуално насилие; развитие на превенционната дейност с партньори.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже

Предлаганите услуги са безплатни или частично платени

■     Програми: За възрастни

■     Консултативен център — 2 приемни на територията на София, една в Пловдив и една в Хасково

Юридическа подкрепа и представителство по дела — и чрез отделните адвокати от мрежата извън приемното време на консултативните центрове.

Подкрепа по отделни случаи и в офиса на БПЛИ в София, както и в офисите в Пловдив и Хасково

■     Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;  Осигуряване на правна помощ.

Превантивни дейности:

Фондация „Български център за джендър изследвания” развива богата превантивна дейност: издава превенционни материали като брошури, картички, стикери. Изготвя и разпространява доклади за насилието. Поддържа сайт в Интернет съвместно с Адвокати за човешки права от Минесота — БЦДИ координатор на 8горуа\у в България, както и сайт по превенция на трафик на жени. Включва се в медийни изяви и развива обучителни дейности — лекции, дискусии, фокус-групи, уоркшопи.

_____     __      __ -

КОНТАКТИ

София 1142 бул. „Христо и Евлоги Георгиеви” № 5 Телефон: 02/963 53 57 Факс: 02/963 53 57 Електронна поща: nfftrp.@hgrf.org

V_________________________________________ у

Организацията има опит в работата с пострадали от трафик на хора и разработени процедури за работа с жертви на насилие.

Фондация „Здраве и социално развитие” *

■     Сфера на дейност:

Фондация „Здраве и социално развитие” работи по превенцията на ХИВ /СПИН и полово предава­ни инфекции сред проституиращи жени и мъже на територията на гр. София. Друга голяма сфера на дейност е работата в ромска общност – развитийни програми в ромска общност, промоция на здра­ве, развитие на човешки ресурси и материална база. Същността на работата на Фондация „Здраве и социално развитие” е здравно образование и овластяване на хора от така наречените непривилегировани групи: хора от ромска общност, проституиращи жени и мъже, тези от тях които употребяват венозно наркотици. Екипът включва социални работници, психолози, медицински сестри и дермато-венеролог. Услугите, предлагани от организацията и по-специално тези от тях насочени към прос­титуиращи и венозно употребяващите наркотици са доброволни, анонимни и безплатни, което ги прави достъпни за целевите групи.

■     Профил на клиентите:

Жени и мъже

Предлаганите услуги са безплатни

■     Програми:

За възрастни

Работа на терен

Подвижен медицински кабинет: безплатно, анонимно и конфиденциално тестуване за ХИВ/ППИ, гинекологич­ни прегледи, консултиране от специалист дермато-венеролог, адекватно насочване към релевантни служби Я Обучения на равни

Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие чрез осигуряване на медицинска по­мощ и възможност за споделяне, консултиране на терен, насочване към релевантни служби.

■     Превантивни дейности:

Към този момент еднократно са издадени картички, разпространявани основно сред групата на прос­титуиращите във връзка с 10-ти декември (Международен ден за защита на човешките права) и 17-ти декември (Международен ден срещу насилието над проституиращи).

_     _ …………………..           _…. _ л

КОНТАКТИ

София бул. „Македония” 17, 1606 Телефон: 02/952 12 96, 851 81 08 Факс: 02/953 34 55 Електронна поща: ргопеа1т@,г1езес1^

ч________________________________________ ;


‘ Организацията.има опит и разработени процедури за работа с пострадали от насилие.


СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТСТАРА ЗАГОРА

Българска асоциация по семейно планиране (БАСП)За описание на дейностите виж БАСП София на с. 183


КОНТАКТИ

София 1504 бул. „Дондуков” № 67 Телефон: 02/943 30 52; 02/943 37 10

Факс: 02/943 46 77 Електронна поща: Ь-ра^йЬа.езех^


Сдружение „Сямаряни


и*
■ Сфера на дейност:

Сдружение „Самаряни” е НПО, работеща с жени и деца, претърпели домашно насилие или стана­ли жертва на трафик на хора, както и предлагаща семейно консултиране и подкрепа (пренатална и постнатална), семейно планиране, приемна грижа и осиновяване, консултация и подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, деинституционализация и реинтеграция, образователна подкрепа. Дос­тъпът до услугите се осъществява след обаждане на консултативната линия или насочване от РПУ, ОЗД, ЦСМП, лични лекари, други НПО. Екипът включва психолог, юрист, социален работник.


■ Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства

Предлаганите услуги са безплатни или по договаряне.


■ Програми: За възрастни
За деца
‘ Организацията има опит в работата с пострадали от трафик и разработени процедури за работа с пострадали от наси­лие.
Лневен център

Работа на терен Кризисен център

Гореща телефонна линия (042/64 11 11) Консултативен център

Дневен център

Работа на терен

Кризисен център

Гореща телефонна линия (042/64 11 11)

Консултативен център

■ Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Осигуряване на безопасно пътуване чрез придружаване; Я Кризисна интервенция:

■     психологическа помощ;

■     медицинска помощ;

■     социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

■     хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

■     юридическа помощ;

■     план за сигурност;

■     социално застъпничество.

Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност;

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Медицинска грижа;

■     Възстановяване/придобиване на здравно-осигурителен статут;

■     Защита срещу заплахи от криминалната мрежа срещу жертвата и/или семейството и близ­ките (чрез връзка с партньори);

■     Осигуряване на жилище: кризисно настаняване (до 10 дни) и краткосрочно настаняване (3 до 6 седмици);

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

■     Правна помощ (консултации с юрист, възможност за поемане на дела);

■     Грижа за децата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в институция или връзки с институция) и социална;

■     Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение чрез фамилно консултиране;

■     Справяне с отхвърляне от семейството;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;  Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото;

■     Осигуряване на финансови приходи:

■     от фондове за компенсиране на жертви на престъпление;

■      програми за трудова заетост (курсове, предлагани от Бюрото по труда, вечерно училище и др.).

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

Осигуряване на безопасно пътуване чрез връзка с партньори, които осигуряват транспорт,

придружаване и охрана;  Кризисна интервенция:

■     психологическа помощ;

■     медицинска помощ;

■     социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

■     хуманитарна помощ (пари, дрехи, храни);

■     юридическа помощ;

■     план за сигурност;

■     социално застъпничество.

Възстановяване или придобиване на граждански статус и издаване на документи за самолич­ност;

Консултиране за взимане на решение;

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:  Медицинска грижа;

Администриране на ползването на здравни услуги (регистриране при личен педиатър);

Осигуряване на жилище: кризисно и краткосрочно настаняване с и без родители (от 10 дни

до 6 седмици);

Психологическо консултиране и психотерапия;

Социално консултиране за овладяване на социални умения;

Социално застъпничество (придружаване до институции и организации);

Грижа за обучение/образование:

■     оценка на обучителните потребности;

■     записване на детето в детска градина/училище;

■     работа с деца с обучителни трудности;

■     консултиране за професионално ориентиране;

курсове за професионална квалификация.

Справяне с отхвърляне от семейството;

Правна помощ, която включва консултации с юрист и присъствие по време на разпит;

Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;

Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.Превантивни дейности:

Сдружение „Самаряни” реализира и превантивни дейности чрез издаване на материали като брошу­ри, сборници с информационни материали за насилието, картички, доклади; чрез медийни изяви, организиране на обучения и подготвянето на видеоматериали.КОНТАКТИ

гр. Стара Загора ул. „Христо Ботев” № 205 Център за обществена подкрепа Телефон: 042/64 11 11 Факс: 042/681 646 .     Електронна поща: 641111 @.яат_г1{ап8^ у

ЧИРПАН

„Център за обществена подкрепа “

■     Сфера на дейност:

Предоставяне на психо-социални и рехабилитационни услуги на деца в риск от 3 до 18-годишна възраст, на деца във временно затруднение, на деца с увреждания, на деца жертва на насилие и тра­фик, на деца с намалена възможност за социална адаптация, бременни жени и майки до 18 години, живущи на територията на община Чирпан и Община „Братя Даскалови”, както и провеждане на консултации с бъдещи кандидати за приемни семейства. Достъпът до службата се осъществява чрез лична молба от родител или представител на детето или чрез направление от ОЗД. Екипът включва възпитатели, логопед, рехабилитатор, психолог.

■     Профил на клиентите:

Деца

Предлаганите услуги са безплатни.

■     Програми:

За деца

■     Дневен център

■     Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Осигуряване на безопасно пътуване чрез финансиране на пътуване, осигуряване на транс­порт, придружаване.

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие чрез осигуряване на психологическа помощ, социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи) и социално застъпничество;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора

Администриране на ползването на здравни услуги (регистриране при личен педиатър);


Кризисно настаняване с или без родители — до 48 часа; Психологическо консултиране и психотерапия на деца;

Социално консултиране за овладяване на социални умения;

Грижа за обучение/образование;

Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение;

Справяне с отхвърляне от семейството;

Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент чрез информиране на институциите, които имат отношение към проблема и чрез предоставяне на совдгални pi психологични консултации;

Преодоляване на стрггматизацията и отхвърлянето от обществото.


КОНТАКТИ

гр. Чирпан Обл. Стара Загора ул. „Братя Албалах” № 15 Телефон: 0416/95554

V           _ТЪРГОВИЩКА ОБААСТ ТЪРГОВИЩЕ
Сдружение асоциация Ная” *

■     Сфера на дейност:

Сдружение „Асоциация Ная” е неправителствена организация, която работи за защита на правата на деца с увреждания, както и на жени и деца, жертви на насилие. Достъпът до услугите на Консул-татргвнргя център е свободен при получаване на заявка за консултация по телефона или на място в Центъра. До сградата има осигурен достъп за хора с увреждания. Екипът включва психолози, юрист, социален работник.

■     Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства Предлаганите услуги са безплатни

■     Програми: За възрастни

■     Гореща телефонна линия (0601/6 28 89)

■      Консултативен център

■     Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие чрез осигуряване на психологическа помощ и социално застъпничество;

■     Консултиране за взимане на решение;

■     Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

■     Психологическо консултиране и психотерапия;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Социално застъпничество пред институции и организации;

■     Правна помощ: консултации с юрист, възможност за поемане на дела;

■     Грижа за депата на пострадалите: психологическа, институционална (съдействие за постъп­ване в инстичуция или връзки с институция) и социална;

■     Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение;

■     Справяне с отхвърляне от семейството;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;

■     Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

■     Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие чрез осигуряване на психологическа

помощ; план за сигурност и социално застъпничество;

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Съдействие за осигуряване на жилище (чрез връзка с партньори);

■     Психологическо консултиране и психотерапия на деца;

■     Психологическо консултиране и психотерапия на родители;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Грижа за обучение/образование в смисъл на оценка на обучителните потребности;

■     Социално застъпничество пред институции и организации;

■     Правна помощ под формата на консултации с юрист, възможност за поемане на дела, при­съствие по време на разпит;

■     Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение;

■     Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент;

■     Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото.

■     Превантивни дейности:

Сдружение „Асоциация Ная” издава превенционни материали като календарчета и брошури, реали­зира медийни изяви и обучителни дейности (лекции, уоркшопи, дискусии).


КОНТАКТИ

гр. Търговище 7700, ул. „Антим I” № 37

Телефон: 0601/6 28 89 Факс: 0601/6 28 89

Електронна поща: naia-s(g),abv.bg
Фондация „Български център за джендър изследвания”


КОНТАКТИ

гр. Хасково

Ул. „Христо Ботев” № 1, бизнес център 1,

офис 306—1 Тел: 038/62 46 58 Шуменска област

 

 
Комплекс за социални услуги за деца и семейства

гр. Шумен към Сдружение „Институт за социални дейности и практики” – гр. София*Сфера на дейност:

Услугите в Комплекса се ръководят и управляват от Сдружение 11СДП — София, съгласно договор за управление, подписан с кмета на Общината за срок от 5 години. Комплексът предоставя социални услуги за деца и семейства в обичайната им среда и работи в следните области:

Приемна грижа;

Превенция на изоставянето чрез Звено „Майка и бебе”;

Превенция на отпадането от образователната система;

Превенция на просия и скитничество при деца чрез дневен център за деца на улицата. Екипът включва       психолози и социални педагози.

Профил на клиентите:

Деца

Предлаганите услуги са безплатни.

‘ Организацията няма опит в пряката работа с пострадали от трафик, но има процедури за работа с пострадали от насилие и се заявява да предоставя услуги.

■  Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби;

Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие. Осигуряване на:

■     психологическа помощ;

■     социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

■     юридическа помощ;

■     социално застъпничество.

Консултиране за взимане на решение;

Предоставяне на информация за наличните възможности.

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от трафик на хора:

Психологическо консултиране и психотерапия;

Социално консултиране за овладяване на социални умения;

Социално застъпничество пред институции и организации.

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие. Осигуряване на:

■     психологическа помощ;

■     социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи);

■     юридическа помощ;

■     план за сигурност;

■     социално застъпничество.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■     Психологическо консултиране и психотерапия на деца;

■     Психологическо консултиране и психотерапия на родители;

■     Социално консултиране за овладяване на социални умения;

■     Грижа за обучение/образование:

■     оценка на обучителните потребности;

■     записване на детето в детска градина/училище;

■     работа с деца с обучителни трудности;

■     консултиране за професионално ориентиране;

■     курсове за професионална квалификация.

■     Социално застъпничество пред институции и организации; Правна помощ.■  Превантивни дейности:

Комплексът развива и превантивна дейност като издава брошури.КОНТАКТИ

гр. Шумен ул. ,Димитър Благоев” № 10

Телефон: 054/850 777 Факс: 054/801 632

Електронна поща: ksu-sh(g),abv,bg