Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Закрила на детето“

Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Закрила на детето”

■    Сфера на дейност:

Агенцията за социално подпомагане е администрация към министъра на труда и социалната поли­тика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане. Тя извършва следните дей­ности: отпускане на социални помощи и на семейни помощи за деца, предоставяне на социални ус­луги, контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги, откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги, регистрация на физичес­ки лица, регистрирани по Търговския закон и на юридически лица, извършващи социални услуги, изготвяне на проекти на нормативни актове по социално подпомагане. Структурата на Агенцията включва обща администрация, специализирана администрация, Включваща Главна дирекция „Соци­ално подпомагане”, която включва регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане”; дирекция „Закрила на детето”; дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”. Агенцията за социално подпомагане е второстепенен разпоре­дител на бюджетни кредити.

В сферата на трафика на хора, дирекция „Закрила на детето” работи за обгрижване на непридружени малолетни и непълнолетни, завръщащи се от чужбина. Дирекцията работи със следните форми на трафик: с цел сексуална експлоатация, с цел трудова експлоатация, с цел просия и с цел джебчийство. Дейностите се осъществяват чрез Отделите за закрила на детето.

■    Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

– Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби; И Безопасно пътуване чрез придружаване;

■   Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие чрез осигуряване на: психологическа помощ; социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи); юридическа помощ; план за сигурност.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■   Кризисно и краткосрочно настаняване без родители до 6 месеца; Я Психологическо консултиране и психотерапия на деца;

– Психологическо консултиране и психотерапия на родители; Я Социално консултиране за овладяване на социални умения;

– Грижа за обучение/образование чрез оценка на обучителните потребности; записване на детето в детска градина/училище; консултиране за професионално ориентиране; курсове за професионална квалификация;

– Правна помощ чрез предоставяне на консултации с юрист и присъствие по време на раз­пит;

– Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение чрез социална работа със семейството;

– Справяне с отхвърляне от семейството чрез социална работа със семейството; Я Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент.

■ Превантивни дейности:

Дирекция „Закрила на детето” извършва превантивни дейности чрез медийни изяви и пресконфе­ренции, работни срещи, обучения и дискусии.

КОНТАКТИ

Агенция за социално подпомагане

 гр. София, ул. „Триадица” № 2

 Телефон: 02/8119683

 Факс: 02/9350541

 Eлектронна поща: mzd@asp.government.bg

Posted in Насилие над деца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *