Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие! Без насилие!

Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Закрила на детето“

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Digg thisShare on RedditShare on StumbleUpon

Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Закрила на детето”

■    Сфера на дейност:

Агенцията за социално подпомагане е администрация към министъра на труда и социалната поли­тика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане. Тя извършва следните дей­ности: отпускане на социални помощи и на семейни помощи за деца, предоставяне на социални ус­луги, контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги, откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги, регистрация на физичес­ки лица, регистрирани по Търговския закон и на юридически лица, извършващи социални услуги, изготвяне на проекти на нормативни актове по социално подпомагане. Структурата на Агенцията включва обща администрация, специализирана администрация, Включваща Главна дирекция „Соци­ално подпомагане”, която включва регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане”; дирекция „Закрила на детето”; дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”. Агенцията за социално подпомагане е второстепенен разпоре­дител на бюджетни кредити.

В сферата на трафика на хора, дирекция „Закрила на детето” работи за обгрижване на непридружени малолетни и непълнолетни, завръщащи се от чужбина. Дирекцията работи със следните форми на трафик: с цел сексуална експлоатация, с цел трудова експлоатация, с цел просия и с цел джебчийство. Дейностите се осъществяват чрез Отделите за закрила на детето.

■    Дейности по ре-интеграцията на пострадали от трафик на хора:

Спешна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

– Разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към реле­вантни служби; И Безопасно пътуване чрез придружаване;

■   Кризисна интервенция и изготвяне на план за действие чрез осигуряване на: психологическа помощ; социална помощ (настаняване, храна, лични принадлежности, дрехи); юридическа помощ; план за сигурност.

Дългосрочна грижа за деца, пострадали от трафик на хора:

■   Кризисно и краткосрочно настаняване без родители до 6 месеца; Я Психологическо консултиране и психотерапия на деца;

– Психологическо консултиране и психотерапия на родители; Я Социално консултиране за овладяване на социални умения;

– Грижа за обучение/образование чрез оценка на обучителните потребности; записване на детето в детска градина/училище; консултиране за професионално ориентиране; курсове за професионална квалификация;

– Правна помощ чрез предоставяне на консултации с юрист и присъствие по време на раз­пит;

– Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение чрез социална работа със семейството;

– Справяне с отхвърляне от семейството чрез социална работа със семейството; Я Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент.

■ Превантивни дейности:

Дирекция „Закрила на детето” извършва превантивни дейности чрез медийни изяви и пресконфе­ренции, работни срещи, обучения и дискусии.

КОНТАКТИ

Агенция за социално подпомагане

 гр. София, ул. „Триадица” № 2

 Телефон: 02/8119683

 Факс: 02/9350541

 Eлектронна поща: mzd@asp.government.bg