Вашите права при домашно насилие

Кои лица могат да се ползват от мерките, предвидени от Закона за защита от домашното насилие ?

Домашното насилие може да бъде изпитано от всеки човек, независимо от неговата раса, възраст, пол, сексуална ориентация, религия. Този акт засяга хора от всички социо-икономически прослойки и нива на образование. Домашното насилие може да се случи и във връзки между партньори от двата пола или от един и същи пол и е възможно при интимни партньори които са женени, живеята заедно или само се срещат. То не влияе единствено върху хората, върху които е упражнявано, но има и непосредствен ефект върху членовете на семейството, приятели, колеги, други свидетели и върху обществото като цяло. Децата, които растат като свидетели на домашното насилие, са сред най-сериозно засегнатите от това престъпление. Честото излагане на насилие в дома не само предиспозира децата към множество социални и физически проблеми, но и ги научава, че насилието е нормален начин на живот – и следователно повишава риска те самите да се превърнат в следващата генерация жертви и насилници.

Според Закона за защита от домашното насилие „домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Кои лица могат да се ползват от мерките, предвидени от закона?

Жертва на домашно насилие може да бъде всяко лице,което е насилвано от: съпруг или бивш съпруг; лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител или приемен родител; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Къде се подава молбата?

Молбата се подава в районен съд по местоживеене на пострадалото лице. Не се дължи държавна такса. Делото се насрочва не по-късно от един месец от датата на подаване на молбата. Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.

Как да докажем пред съда, че сме жертва на домашно насилие?

В закона е предвидено, че молителят представя декларация за извършеното насилие. Но това рядко е достатъчно. Хубаво е да имате свидетел – съсед, роднина, приятел, колега и т..н. Доказателство е и медицинско свидетелство, ако акта на насилие е бил физически или сексуален. Важно е да знаете, че съгласно чл.4, ал.3 от Закона за защита от домашно насилие, по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие. Доказателство са също и протоколите, докладите и други актове, издадени от дирекциите „Социално подпомагане“, от лекари, както и от психолози, консултирали пострадалото лице; протоколи или други документи от МВР, свидетелстващи за извършено домашно насилие.

Какви мерки за защита налага съдът?

Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми.

Как се изпълняват мерките за защита, наложени от съда?

Ако съдът е наложил мярка “отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище” и извършителя не я изпълни доброволно, той се отстранява принудително от жилището със съдействието на полицейските органи.

Ако са наложени мерки, с които се задължава извършителя да не извършва насилие и забрана извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата му, местата за отдих и той не изпълнява наложените мерки, тогава пострадалото лице сигнализира полицейските органи, който констатират нарушението, задържат нарушителя и уведомяват прокуратурата.

Гореописаните мерки се налагат от съда за срок от 3 до 18 месеца.

 www.nasilie.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.