Личностови и поведенчески разстройства

Психотерапевт -професия и призвание

Психотерапевтът може да е психолог , лекар или специалист от друга помагаща професия но при всички случаи е минал дълъг процес на обучение, лична терапия и работа под супервизия.

Психотерапията е начин за разбиране на човешкото поведение чрез терапевтично взаимодействие, придобиване на нов житейски опит и справяне с конфликтни ситуации. Това е процес на споделяне, осъзнаване и приемане на чувствата и ситуацията, която тревожи човека. Помага на клиента да разбере как неговите чувства и мисли засягат начина му на действие, реакции и свързване с другите хора.

Психологът е специалист с академична специалност „Психология“. Изследва и диагностицира различни поведенчески и личностни характеристики, провежда психологическо консултиране на хора в риск или с актуална проблематика.

 

 

Самопознанието е важен фактор за промяна на нагласите и поведението, и интегриране на всички части от личността. Това е своеобразно пътуване към себе си, в което човек достига до истини, които по една или друга причина не е искал да разбере и признае. Ако този път бъде извървян в условията на подкрепа и професионален анализ, води до промяна и удовлетворение. Разбира се, това зависи в голяма степен от желанието на клиента да работи върху себе си и да разшири своите лимити.

Подходът винаги е индивидуален. Продължителността на терапията зависи от мотивацията, ресурса за справяне на клиента и неговото състояние.
Кратките психотерапии са ограничени във времето и се провеждат в рамките на 15 сесии. Целта е справяне с конкретен проблем и се работи по заявка на клиента.
Дългосрочните терапии нямат времева рамка, тъй като там акцента се поставя върху личностното развитие. Цели се по-дълбоко разбиране на поведението и мотивацията, как те са се оформили като такива, за какво са помагали, какви психологически затруднения предизвикват сега и какви варианти за промяна биха могли да се изградят в процеса на психотерапия.

екип Имаго

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.