Вашите права при домашно насилие

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9, ал. 3 от Закона за Домашното насилие

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 9, ал. 3 от ЗЗНДПодписаният, _________________________________

(трите имена на декларатора)

ЕГН________________, гр.______________,бул./ул./ж.к_____________________, № ____ , вх. ___ , ап. ___


ДЕКЛАРИРАМ

че  спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето:

_________________________________________________________

/изписват се трите имена на лицето, за което се твърди, че е извършило акт на домашно насилие/

_________________________________________________________


Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация  нося наказателна отговорност по чл. 313 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Дата: __________г.                            ДЕКЛАРАТОР:___________

гр. (с.) _________


ЗАБЕЛЕЖКА:

Попълва се в случай, че молбата се подава лично от пострадалото лице – чл. 8, т. 1 от ЗЗДН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.